Par īpašuma “Pilāri” Mārupē detālplānojuma apstiprināšanu

18.03.2024.

Mārupes novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) dome 2024. gada 28. februārī ir pieņēmusi lēmumu Nr. 33 (prot. Nr.4) “Par nekustamā īpašuma “Pilāri”, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr.80760030049) detālplānojuma apstiprināšanu”. Detālplānojums stājas spēkā pēc paziņošanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” (paziņojums publicēts 2024. gada 11. martā, oficiālā publikācija Nr. 2024/50.26).

Lēmums un detālplānojuma redakcija pieejama ģeoportāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana". Ar lēmumu var iepazīties arī Pašvaldības tīmekļvietnes www.marupe.lv sadaļā “Pašvaldība” – “Attīstība un plānošana” – “Detālplānojumi”.

Kontaktinformācija: Pašvaldības Attīstības un plānošanas pārvaldes vecākā teritorijas plānotāja Dace Žīgure (tālruņa numurs 67149862, e-pasta adrese dace.zigure@marupe.lv) speciālistu konsultāciju laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 9.00 līdz 18.00.