Pakalpojumi

Asenizācijas komersantu reģistrācija

Pakalpojuma saņemšanas kārtība

Kas jādara, lai varētu veikt asenizatora reģistrāciju? 

1. Aizpildītu iesniegumu ar pievienotajiem dokumentiem (iesnieguma veidlapu skatīt zemāk) asenizators vai viņa pilnvarota persona iesniedz Mārupes novada domes klientu apkalpošanas centrā (Mārupē, Daugavas ielā 29, 1.stāvā), pa pastu vai elektroniski uz e-pastu: marupe.info@marupe.lv (elektroniski normatīvajos aktos par elektronisko dokumentu noformēšanu noteiktajā kārtībā).

2. Asenizatora reģistrācija tiek veikta, ja tas atbilst saistošajos noteikumos izvirzītajām prasībām

3. Ja Asenizators atbilst visām saistošo noteikumu prasībām, Mārupes novada pašvaldības īpašumu pārvalde publicē pašvaldības tīmekļa vietnē informāciju par asenizatora reģistrāciju

Pakalpojuma apraksts

Sadzīves notekūdeņu apsaimniekošanai/ transportēšanai un novadīšanai centralizētajā kanalizācijas sistēmā speciāli izveidotās notekūdeņu pieņemšanas vietās asenizatoram  ir jāreģistrējas Mārupes novada pašvaldībā.

Reģistrācijas derīguma termiņš

Asenizatoru reģistrē Komersantu reģistrā uz laiku līdz vienam gadam, bet nepārsniedzot izsniegtās speciālās atļaujas (licences) derīguma termiņa laiku.

Lai varētu sniegt decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu Mārupes novada administratīvajā teritorijā, asenizatoram ir jāatbilst šādām prasībām:

  • ir noslēgts līgums par savākto notekūdeņu nodošanu ar attīrīšanas iekārtu īpašnieku, valdītāju vai turētāju;
  • ir reģistrēts Latvijas Republikas komercreģistrā;
  • ir tiesīgs veikt kravas autopārvadājumus vai pašpārvadājumus Latvijas Republikas teritorijā, izņemot, ja pakalpojums tiks sniegts ar traktortehniku, izmantojot asenizācijas mucu un ir saņemta speciālā atļauja (licence) VSIA “Autotransporta direkcijā”
  • tam nav nodokļu parādu Latvijas Republikā, kas kopsummā pārsniedz 150 eiro;
  • nav uzsākts maksātnespējas process vai apturēta tā saimnieciskā darbība;
  • tam ir spēkā esoša civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise atbilstoši komersanta komercdarbības veidam. Polisē jāiekļauj zaudējumu atlīdzība asenizatora klientam (asenizācijas pakalpojuma saņēmējam), kas radušies pēc pakalpojuma sniegšanas/ darbu pabeigšanas un atbildība par videi nodarītajiem zaudējumiem;
  • nodrošina specializēto transportlīdzekli notekūdeņu savākšanai un pārvadāšanai, kurš ir reģistrēts Latvijas Republikā noteiktā kārtībā, tam atbilstoši pēdējās tehniskās apskates rezultātiem ir atļauts piedalīties satiksmē, tas ir aprīkots ar darba stundu reģistratoru un GPS sistēmu maršruta kontrolei;
  • iepriekšējos 12 (divpadsmit) mēnešos pirms pieteikuma iesniegšanas nav pieļāvis Noteikumu un citu normatīvo aktu pārkāpumus ūdenssaimniecības jomā, tai skaitā nav bijis izslēgts par pieļautajiem pārkāpumiem no Komersantu reģistra.
Kontaktinformācija un pakalpojuma saņemšanas vieta

KONSULTĀCIJAS

Mārupes pašvaldības īpašumu pārvalde

Jaunmārupē, Mazcenu alejā 35

Tālr. 67687149; 67687148

PAKALPOJUMA SAŅEMŠANA

Mārupes novada domes klientu apkalpošanas centrā

Mārupē, Daugavas ielā 29, 1.stāvā

e-pasts: marupe.info@marupe.lv

e-pakalpojumi

Termiņš
10 (desmit) darba dienu laikā
Pakalpojuma maksa
nav
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Kādi dokumenti man nepieciešami?

1. Uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotas personas apliecināta noslēgtā līguma kopija par savākto notekūdeņu nodošanu ar attīrīšanas iekārtu īpašnieku, valdītāju vai turētāju.

2. Uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotas personas apliecināta Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises kopija

3. Dokumenti, kas pamato specializētā transportlīdzekļa atbilstību normatīvu prasībām (Noteikumu 12.5.punkts).

4. Uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotas personas apliecināta transportlīdzekļu nomas līguma kopija, ja pieteikuma iesniedzējs nav tā īpašnieks, vai nav minēts kā turētājs transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā