Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijai, kas ietver nekustamā īpašuma “Liras” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8048 004 1494 un nekustamā īpašuma Lielā Zaru iela 3 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8048 004 1184 Spilvē

12.07.2021.

Ar Babītes novada pašvaldības domes 2021.gada 21.jūnija lēmumu “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijai, kas ietver nekustamā īpašuma “Liras” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8048 004 1494 un nekustamā īpašuma Lielā Zaru iela 3 zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8048 004 1184 Spilvē, Babītes pagastā, Babītes novadā”, protokols Nr. 14,16.§, ir uzsākta detālplānojuma izstrāde teritorijai, ko ietver nekustamā īpašuma “Liras” zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8048 004 1494 un nekustamā īpašuma Lielā Zaru iela 3 zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8048 004 1184 Spilvē, Babītes pagastā, Babītes novadā.

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir īpašuma sadalīšana savrupmāju apbūvei, veidojot vienotu ielu tīklu un inženierinfrastruktūru, nosakot nekustamā īpašuma lietošanas mērķus, atļauto izmantošanu un aprobežojumus katrai plānotajai zemes vienībai.

Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināta Mārupes novada pašvaldības teritorijas plānotāja Svetlana Buraka.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus detālplānojuma izstrādei var iesniegt līdz 2021.gada 12.augustamMārupesnovada pašvaldībā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Mārupes novadā, LV- 2107 vai elektroniski, sūtot uz e-pasta adresi: marupe@marupe.lv Ja priekšlikumu iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi, fiziskām personām jānorāda vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese. Jautājumu gadījumā zvanīt detālplānojuma izstrādes vadītājai uz tālruņa numuru 67511291.

Svetlana Buraka,

Mārupes novada pašvaldības teritorijas plānotāja