Pakalpojumi

Dzimšanas reģistrācija

Pakalpojuma saņemšanas kārtība

1. Dzimtsarakstu nodaļā klātienē aizpilda iesnieguma veidlapu (30 dienu laikā pēc bērna piedzimšanas).
2.Paternitātes atzīšanas gadījumā – klātienē abi vecāki aizpilda un paraksta paternitātes atzīšanas iesniegumu.
3. Pēc dzimšanas fakta reģistrācijas Dzimtsarakstu nodaļas amatpersona izsniedz dzimšanas apliecību.

Palpojuma pieprasīšanas veids:

Klātiene         
Pakalpojuma saņemšanas veids:

Klātiene

Pakalpojuma apraksts

   Bērna mātei, tēvam vai pilnvarotai personai par bērna piedzimšanu viena mēneša laikā jāpaziņo Dzimtsarakstu nodaļai. Pēc dzimšanas fakta reģistrācijas Dzimtsarakstu nodaļas amatpersona izsniedz dzimšanas apliecību. Ja bērna vecāki nav reģistrējuši savstarpēju laulību, ziņas par bērna tēvu bērna dzimšanas reģistrācijas dokumentos var ierakstīt, iesniedzot Dzimtsarakstu nodaļā vecāku kopīgu paternitātes atzīšanas iesniegumu, kuru ar saviem parakstiem apliecina abi vecāki, vai pamatojoties uz tiesas spriedumu par paternitātes noteikšanu vai paternitātes fakta konstatēšanu. 
Bērna vārdu ieraksta saskaņā ar vecāku norādījumu. Bērnam var dot ne vairāk kā divus vārdus.
Bērna uzvārdu ieraksta atbilstoši vecāku uzvārdam. Ja vecākiem ir dažādi uzvārdi saskaņā ar vecāku vienošanos vai bāriņtiesas lēmumu  ieraksta tēva vai mātes uzvārdu.
Pirmreizēju jaundzimušā dzīves vietu deklarē  Mārupes novada Dzimtsarakstu nodaļa, vienlaicīgi ar dzimšanas reģistra datu aizpildīšanu.

Kontaktinformācija un pakalpojuma saņemšanas vieta

Mārupes novada Dome, Dzimtsarakstu nodaļa
Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167

Tālr.67149878

dzimtsaraksti@marupe.lv 

Termiņš
1 darba diena
Pakalpojuma maksa
Nav
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

1) Ja bērna vecāki ir laulībā: 
•  ārstniecības iestādes vai ārstniecības personas izsniegta medicīnas apliecība, kas apliecina bērna dzimšanas faktu– jāiesniedz oriģināls;
• personu apliecinoši dokumenti – jāuzrāda oriģināls;
• vecāku laulības apliecība – jāuzrāda oriģināls.
2) Ja vecāki nav laulībā un bērna tēvs vēlas atzīt paternitāti savam bērnam:
• ārstniecības iestādes vai ārstniecības personas izsniegta medicīnas apliecība, kas apliecina dzimšanas faktu – jāiesniedz oriģināls;
• personu apliecinoši dokumenti – jāuzrāda oriģināls;
• bērna tēva un mātes personiski aizpildīts un parakstīts paternitātes atzīšanas iesniegums – jāiesniedz oriģināls.
3) Ja māte nav laulībā un bērna tēvs nevēlas atzīt paternitāti savam bērnam, tad nodaļā jāierodas bērna mātei, iesniedzot šādus dokumentus:
• ārstniecības iestādes vai ārstniecības personas izsniegta medicīnas apliecība, kas apliecina bērna dzimšanas faktu – jāiesniedz oriģināls;
• mātes personas apliecinošs dokuments – jāuzrāda oriģināls.
Dzimšanas reģistrā ieraksta ziņas tikai par bērna  māti.