Veikti grozījumi noteikumos par palīdzību bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, kuri ir ārpusģimenes aprūpē

19.04.2024.

2024. gada 19. aprīlī spēkā stājušies grozījumi Mārupes novada pašvaldības domes 2023. gada 30. augusta saistošajos noteikumos Nr. 33/2023 "Par Mārupes novada pašvaldības palīdzību bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, kuri ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās"

Līdz šim spēkā esošajos saistošajos noteikumos pašvaldība piešķīra pabalstu ikmēneša izdevumiem, ja lēmumu par aizbildnības nodibināšanu pieņēmusi Mārupes novada pašvaldības vai citas pašvaldības bāriņtiesa, un aizbildņa, kā arī bērna dzīvesvieta vismaz vienu gadu deklarēta Mārupes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā. Saistošajos noteikumos nebija paredzētas tiesības saņemt minēto pabalstu, ja par aizbildnības nodibināšanu lēmusi Mārupes novada bāriņtiesa, un šis bērns ievietots citas pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējuša aizbildņa ģimenē.

Lai izslēgtu diskriminējošus apstākļus un radītu iespēju bērna aizbildnim (kurš noteikts ar Mārupes novada bāriņtiesas lēmumu), kura dzīvesvieta deklarēta citas pašvaldības administratīvajā teritorijā, saņemt pabalstu ikmēneša izdevumiem, kas saistīts ar bērna izglītības ieguvi, veikti grozījumi saistošo noteikumu 10. punktā. 

Saistošo noteikumu pilna versija