Skolēnu brīvlaikā pedagogi papildina zināšanas

14.11.2022.

No 24. līdz 28. oktobrim skolēni visā Latvijā devās rudens brīvlaikā, bet Mārupes novada pedagogi tikmēr pulcējās klasēs, lai apgūtu jaunas prasmes, smeltos iedvesmu no kolēģiem, spriestu un diskutētu, kā kvalitatīvāk un jēgpilnāk  organizēt mācību procesu.


Līdz ar lietpratībā balstīta mācību satura un pieejas ieviešanu, skolās pakāpeniski ienāk ne tikai jauni mācību priekšmeti, kā inženierzinības, teātra māksla, bet arī jaunas tehnoloģijas un mācību materiāli. Skolēniem jāapgūst caurviju prasmes: sadarbība, pašvadīta mācīšanās, kritiskā domāšana, problēmu risināšana, jaunrade un uzņēmējspēja, pilsoniskā līdzdalība, digitālās prasmes. Skola kļūst par mācīšanās organizāciju, kurā mācās visi, arī skolotāji, skolas vadība un atbalsta personāls, lai sasniegtu izvirzītos mērķus.


Mārupes novadā skolotāji regulāri satiekas  ar kolēģiem no citām skolām, diskutē, dalās pieredzē, kopīgi veido mācību materiālus un pārbaudes darbus, strādā pie stundu plāniem. Šajā tikšanās reizē Mārupes Valsts ģimnāzijas skolotājas Dace Rumpe un Iveta Vilde kolēģiem demonstrēja, kā dizaina un tehnoloģijas stundās var izmantot mašīnizšūšanu. 


Mārupes pamatskolas matemātikas skolotājas dalījās ar idejām par to, kā caur plānošanu un efektīvu e-klases izmantošanu var veicināt skolēnu patstāvību, bet Mārupes Valsts ģimnāzijas matemātikas skolotāja Edīte Dāvidsone vadīja nodarbību kolēģiem par tēmu “Skolēnu sadarbības organizēšana domāšanas veicināšanai matemātikas stundās”. 


Jaunmārupes pamatskolā uz tikšanos tika aicināti kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā jomas pedagogi, kā arī sociālās un pilsoniskās jomas pedagogi, skolotājas Jolanta Grosberga- Gernere, Sabīne Ozoliņa, Ingūna Rakule un Baiba Rudzīte vadīja meistarklasi “Prezentēšanas prasmes dažādos mācību priekšmetos”. 


Savukārt Inga Melngaile, Jaunmārupes pamatskolas ķīmijas un matemātikas skolotāja, organizēja diskusiju dabaszinātņu jomas skolotājiem par argumentēšanas prasmju attīstību dažādos vecumposmos. 


Babītes vidusskolas angļu valodas skolotāja Madara Oškalne aicināja visus novada svešvalodu skolotājus uz labo piemēru ideju tirdziņu un diskusiju par vērtēšanas sistēmu un kritērijiem. 


Arī sākumskolas skolotāji apguva vērtēšanas principus atbilstoši lietpratībā balstītam saturam, nodarbību kolēģiem vadīja Mārupes Valsts ģimnāzijas direktora vietniece Sanita Zveja.


Mārupes pamatskolas atbalsta komandas vadītāja Envija Brūdere kopā ar Mārupes Valsts ģimnāzijas karjeras konsultanti Ilzi Rūtenbergu organizēja semināru atbalsta jomas speciālistiem - izglītības psihologiem, speciālajiem pedagogiem, logopēdiem, sociālajiem pedagogiem un skolu karjeras konsultantiem.


Latviešu valodas un literatūras skolotāji satikās Mārupes Valsts ģimnāzijā, kur skolotāja Inita Stāmure informēja par novitātēm mācību saturā un aicināja kolēģus dalīties ar labās prakses piemēriem. 


Sadarbojoties top arī tematiski pasākumi, konkursi un olimpiādes skolēniem, lai katram būtu iespēja parādīt savus talantus, pārbaudīt savas spējas, ļauties izaicinājumiem. Patriotisma mēnesī novembrī skolās plānotas dažādas tematiskās aktivitātes. Jau iecienītais pasākums “Staro Jaunmārupe” šogad pārtop pasākumā "Karogu gājiens - Mirdzi Latvijai!"


Mārupes novada izglītības iestādēs strādā zinoši, talantīgi, radoši skolotāji, kuri labprāt gan dalās ar saviem labās prakses piemēriem, gan ar interesi mācās ko jaunu.


Paldies visiem Mārupes novada mācību un atbalsta jomu vadītājiem, kuri rūpējas par savas jomas pedagogu profesionālo izaugsmi un meistarību, tādējādi veicinot kvalitatīvas izglītības nodrošināšanu mūsu bērniem un jauniešiem.

123


Izglītības pārvalde