Paziņojums par nekustamā īpašuma “Tīrumnieki” detālplānojuma apstiprināšanu

03.06.2015.

Mārupes novada Dome 2015.gada 27. maijā ir pieņēmusi lēmumu Nr.18 (sēdes protokols Nr.8) “Par nekustamā īpašuma „Tīrumnieki” 2.z.v., kadastra Nr. 80760110205, Jaunmārupe, Mārupes novads, detālplānojuma projekta apstiprināšanu”.

Detālplānojums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tam, kad paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu publicēts laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.