Paziņojums par jauna Mārupes novada teritorijas plānojuma izstrādi 2014.-2026.gadam

05.02.2011.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, un Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumu Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 32.punktu, 2011.gada 25.janvāra sēdē, Mārupes novada Dome pieņēma lēmumu nr.7 uzsākt Mārupes novada Teritorijas plānojuma 2014. – 2026.gadam izstrādi un apstiprināja Mārupes novada Teritorijas plānojuma 2014. – 2026.gadam Darba uzdevumu.

 Par Mārupes novada Teritorijas plānojuma 2014. – 2026.gadam izstrādes vadītāju tika apstiprināta būvvaldes vadītāja Aida Lismane.

Teritorijas plānojuma izstrādes grafiks un sabiedriskās apspriešanas pasākumi

LAIKSPASĀKUMSORGANIZATORS/ATBILDĪGAIS
2 nedēļasinformē sabiedrību un institūcijas par teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu šādā kārtībā:

-pēc lēmuma pieņemšanas sagatavo paziņojumu, kurā norāda informāciju par teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanas lēmumu un teritorijas plānojuma izstrādes grafiku;

-paziņojumu publicē laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, vietējā laikrakstā „Rīgas aprinķa avīze”, ievieto pašvaldības mājaslapā www.marupe.lv un nosūta Vides un Reģionālās attīstības  ministrijai.

Izstrādes vadītājs
Nav normētsIzstrādāto pašvaldības teritorijas plānojuma pirmo redakciju iesniedz izskatīšanai Mārupes novada  Domē. Mārupes novada Dome pieņem lēmumu par vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.Izstrādes vadītājs
Četras nedēļas

pēc minētā lēmuma pieņemšanas izstrādes vadītājs:

- pieprasa no darba uzdevumā minētajām institūcijām atzinumus par  teritorijas plānojuma pirmo redakciju, nosūtot pirmās redakcijas materiālus elektroniski.

Izstrādes vadītājs
 Paziņojumu par sabiedrisko apspriešanu  publicē „Mārupes vēstīs”, „Rīgas apriņķa avīzē” un laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, kā arī ievieto mājas lapā www.marupe.lv .Mārupes novada Dome
Sešas nedēļasOrganizē sabiedrisko apspriešanu: tās laikā tiek organizēti semināri un tikšanās ar dažādām iedzīvotāju grupām, nevalstiskām organizācijām un uzņēmējiemIzstrādes vadītājs
 Pēc sabiedriskās apspriešanas beigām izstrādes vadītājs un darba grupa sagatavo sabiedriskās apspriešanas materiālus.Izstrādes vadītājs
 Izstrādāto Mārupes novada teritorijas plānojuma redakciju, institūciju atzinumus un sabiedriskās apspriešanas materiālus izstrādes vadītājs iesniedz izskatīšanai Mārupes novada Domē.Izstrādes vadītājs
 Mārupes novada Dome pieņem lēmumu par turpmāko rīcību ar izstrādāto teritorijas plānojuma 1.redakcijuMārupes novada Dome
Divas nedēļasJa Mārupes novada Dome pieņem lēmumu apstiprināt teritorijas plānojuma 1.redakciju, kā galīgo, tad pašvaldība divu nedēļu laikā pēc lēmuma pieņemšanas teritorijas plānojuma galīgo redakciju nosūta Rīgas plānošanas reģionam atzinuma sniegšanai.Mārupes novada Dome
Četras nedēļasRīgas plānošanas reģions atzinumu sniedz četru nedēļu laikā. Atzinuma kopiju plānošanas reģions nosūta Vides un Reģionālās attīstības  ministrijai.Rīgas plānošanas reģions
Divas nedēļasMārupes novada Dome apstiprina  teritorijas plānojumu un kā pašvaldības saistošos noteikumus, izdod tā grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus. Lēmumu, ar kuru apstiprināts  pašvaldības teritorijas plānojums un izdoti pašvaldības saistošie noteikumi, divu nedēļu laikā pēc tā pieņemšanas ievieto Mārupes pašvaldības mājas lapā internetā www.marupe.lv , publicē „Mārupes vēstīs” , „Rīgas aprinķa avīzē „un laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, norādot vietu, kur var iepazīties ar apstiprināto  pašvaldības teritorijas plānojumu.Mārupes novada Dome
Divas nedēļasDivu nedēļu laikā pēc Mārupes novada teritorijas plānojuma stāšanās spēkā, Mārupes novada Dome iesniedz normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apliecinātu teritorijas plānojumu  zināšanai:

- Vides un Reģionālās attīstības  ministrijai. –  teritorijas plānojuma eksemplāru papīra formā un elektroniski, kā arī apliecinājumu publikācijai laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” par plānojuma apstiprināšanu;

- VZD Lielrīgas reģionālā nodaļā-
 grafiskās daļas un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu eksemplāru papīra formā, kā arī grafiskās daļas karti (plānu), kurā attēlota teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana un aizsargjoslas (elektroniski vektordatu formā, LKS 92 koordinātu sistēmā);

- Lielrīgas reģionālajā vides pārvaldē – teritorijas plānojumu elektroniski;

-Rīgas plānošanas reģionā – teritorijas plānojuma eksemplāru papīra formā un elektroniski, kā arī apliecinājumu publikācijai laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” par plānojuma apstiprināšanu;

Mārupes novada Dome