Paziņojums par detālplānojuma uzsākšanu

02.05.2012.

„Detālplānojuma grozījumu izstrāde uzsākta, pamatojoties uz Mārupes novada pašvaldības 25.04.2012. lēmumu Nr.5 (sēdes protokola Nr.7, pielikums Nr.5) „Par Mārupes pagasta 2009.gada 17.jūnija saistošo noteikumu Nr.16 „Mārupes pagasta saimniecības „Mazcīruļi”, „Vidzemes nams”, „Kazaki -1”, „Jaunvārnas”, „Branguļi”, „Jaunbranguļi”, „Kazāki”, „Kuģenieki”, „Vilki”, „Vārnas-A”, „Mazcīruļi-B”, „Lacumi-1”, „Vārnas”, „Vārnas-1” detālplānojums” grozījumu izstrādāšana". Detālplānojuma izstrādes vadītājs – Mārupes novada pašvaldības būvvaldes vadītāja Aida Lismane.

Saskaņā ar Mārupes novada, Mārupe pagasta teritorijas plānojumu 2002.-2014.gadam minētie zemesgabali atrodas darījumu teritorijā. Detālplānojuma grozījumu izstrādes mērķis – precizēt detālplānojuma apbūves noteikumus atbilstoši 2009.gada 20.maijā apstiprinātajiem Mārupes pagasta teritorijas plānojuma 2002.-2014.gadam grozījumiem.

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma grozījumu izstrādei divu nedēļu laikā no paziņojuma publicēšanas  laikrakstā „Latvijas vēstnesis”, var iesniegt personīgi katru darba dienu no 8.30. līdz 17.00., vai nosūtīt pa pastu Mārupes novada pašvaldībai Mārupes novads, Mārupe, Daugavas iela 29, LV-2167.”