Paziņojums par detālplānojuma “Laimes krasti” (Mežārēs, Babītes pagastā) nodošanu publiskajai apspriešanai 

14.01.2022.

Ar Mārupes novada pašvaldības domes 2021. gada 22. decembra lēmumu Nr. 26 “Par detālplānojuma nekustamā īpašuma “Laimes krasti”Mežārēs, Babītes pagastā, Mārupes novadā (kadastra Nr. 80480011184) nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai” (prot. Nr. 16) publiskajai apspriešanai nodots nekustamā īpašuma “Laimes krasti” Mežārēs, Babītes pagastā, Mārupes novadā, detālplānojuma projekts.

Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 2022. gada 17. janvāra līdz 2022. gada 14. februārim.

Ievērojot  Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 21. panta 2. daļas otrā apakšpunkta un 3. daļas prasības, publiskās apspriešanas sanāksme tiks organizēta, izmantojot tiešsaistes videokonferences sarunu rīku ZOOM platformā 2022. gada 31. janvārī plkst. 17.00.

Saite uz sanāksmi: ej.uz/publiska-apspriesana-marupe
ID: 817 679 5216
Parole: Laimes31

Ar detālplānojuma risinājumiem un pilnu redakciju iespējams iepazīties:

  • Mārupes novada pašvaldības tīmekļa vietnē https://www.marupe.lv/lv/sabiedriba/sabiedriskas-apspriedes.;
  • valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā Teritorijas attīstības plānošana, saite uz dokumentu: https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_20028;
  • klātienē konsultācijas un detālplānojuma dokumentācija publiskās apspriešanas laikā pieejama Mārupes novada pašvaldībā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Mārupes novadā, tikai ievērojot noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus un piesakoties vizītei iepriekš, sazinoties ar izstrādes vadītāju Dainu Klauģi - e-pasta adrese daina.klauge@marupe.lv vai tālr. nr. 67913758 un vienojoties par konkrētu datumu un laiku;
  • informācija par publisko apspriešanu un detālplānojuma risinājumu pieejama arī publiskajā ārtelpā pie ieejas pašvaldības administrācijas ēkās Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, un Daugavas ielā 29, Mārupē, Mārupes pagastā.

Rakstiskus ierosinājumus par detālplānojuma projektu var iesniegt līdz 2022. gada 14. februārim Mārupes novada pašvaldībai Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes pagasts, Mārupes novads, LV-2167, nosūtot tos pa pastu vai sūtot uz e-pasta adresi: marupe@marupe.lv. Iesniegumu iespējams atstāt arī pastkastē pie pašvaldības Centrālās administrācijas durvīm Mārupē, Daugavas ielā 29 vai administrācijas ēkā Babītes pagastā - Centra ielā 4, Piņķos, kā arī ievadīt valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv apspriešanas sadaļā “Iesniegt priekšlikumu”. Iesniedzot priekšlikumu, fiziskām personām jānorāda vārds, uzvārds un adrese, juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese.

Jautājumu gadījumā sazināties ar Mārupes novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas Zemes ierīcības speciālisti Dainu Klauģi speciālistu konsultāciju laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 9.00 līdz 18.00, tālr. nr. 67913758, vai rakstot uz e-pasta adresi daina.klauge@marupe.lv.  Valstī noteikto ierobežojumu Covid-19 vīrusa izplatības ierobežošanai dēļ lūgums izmantot tikai attālinātas saziņas iespējas.

det

Detālplānojuma izstrādes pamatojums un īss risinājumu apraksts:

Detālplānojuma risinājums paredz īpašumu “Laimes krasti”, kadastra Nr. 80480011184, Mežārēs, Babītes pagastā, kura platība ir 1.7713 ha, sadalīt 10 zemes vienībās savrupmāju dzīvojamai apbūvei (DzS - savrupmājas (arī divģimeņu mājas)) un trīs zemes vienībās transporta infrastruktūrai (TR – ielas, to sarkanu līniju robežās).

Piebraukšana teritorijai tiek nodrošināta, veidojot pieslēgumu pie pašvaldības ielas “Kleistu iela”. Detālplānojuma teritorijā paredzēts veidot “Laimes ielu”, kas nodrošina pievienojumu kaimiņu īpašumam “Kalniņi” (kadastra apzīmējums 80480011112), kuras galā plānots pagaidu apgriešanās laukums, un jaunu “Krasta ielu”, kas veido strupceļu ar apgriešanās laukumu. Kleistu ielai piegulošā jaunveidojamā zemes vienība (Nr. 11) paredzēta pievienošanai pašvaldības ielai, lai perspektīvā nodrošinātu ielas koridorā nepieciešamās infrastruktūras izbūvi - gājēju un velo celiņu, apgaismojumu u.c. labiekārtojumu pēc nepieciešamības.

Detālplānojuma teritoriju plānots nodrošināt ar elektroapgādi. Līdz centralizētas kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmas izbūvei Kleistu ielā, paredzēts ierīkot lokālās ūdensapgādes un notekūdeņu ietaises katrā zemes vienībā. Gāzes apgādes un elektronisko sakaru tīklu izbūve īstenojama pēc nepieciešamības.

Dzīvojamās apbūves zemes vienību minimālā platība 1200 m2, maksimālais apbūves blīvums – 30%, maksimālais stāvu skaits – trīs stāvi, maksimālais augstums - 12 m.