Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu īpašumā “Kakari” Mežārēs Babītes pagastā 

21.02.2024.

Mārupes novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) dome 2024. gada 31. janvārī ir pieņēmusi lēmumu Nr. 35 (prot. Nr. 3) “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu īpašumā “Kakari”, Mežārēs, Babītes pagastā”. 

Detālplānojuma teritorija: īpašuma “Kakari” zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8048 001 0030 Mežārēs Babītes pagastā Mārupes novadā ar kopplatību 2,05 ha. Īpašums atrodas Mežāres ciema teritorijā. Funkcionālais zonējums – savrupmāju apbūves teritorijas (DzS). Zemes vienības daļai papildus noteikts aprobežojums – piecu kilometru rādiuss ap lidlauka “Rīga” sliekšņiem (TIN17) un plūdu riska teritorija aizsargdambju avārijas gadījumā (1% applūduma varbūtība) (TIN11). Piekļuve detālplānojuma teritorijai nodrošināta no pašvaldības autoceļa V20–Kleistu ceļš–Vārnukroga ceļš–C57. 

Detālplānojuma izstrādes mērķis: veidot jaunas zemes vienības apbūvei un vienotu ielu tīklu detālplānojuma teritorijā, paredzēt nodrošinājumu ar inženierkomunikācijām un teritorijas labiekārtojumu, detalizēt teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus. 

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs: īpašnieks – privātpersona. 

Ar lēmumu un darba uzdevumu var iepazīties: 

Rakstiskus ierosinājumus var iesniegt līdz 2024. gada 18. martam: 

  • pa pastu vai klātienē: Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167; 

  • parakstītu ar elektronisko parakstu sūtot uz e-pasta adresi marupe@marupe.lv

  • iemetot pastkastē pie Pašvaldības administrācijas ēkām Mārupē, Daugavas ielā 29; Piņķos, Centra ielā 4. 

Iesniegumā fiziskām personām jānorāda vārds, uzvārds un adrese, juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese. 

Kontaktinformācija: Pašvaldības Attīstības un plānošanas pārvaldes teritorijas plānotāja Svetlana Buraka (tālruņa numurs 67511291, e-pasta adrese svetlana.buraka@marupe.lv) speciālistu konsultāciju laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 9.00 līdz 18.00. 

Detālplānojuma karte