Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu

05.05.2012.

Saskaņā ar Mārupes novada domes 2012.gada 28.marta sēdes lēmumu Nr.2 (prot. Nr.5, piel. Nr.2) tiek uzsākta detālplānojuma izstrāde nekustamajiem īpašumiem Bebru iela 36, Bebru iela 38 un Bebru iela 40, Mārupe, Mārupes nov. Detālplānojuma izstrādes pamatojums – koriģēt īpašuma robežas un iebraucamā ceļa sarkanās līnijas. Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana – savrupmāju teritorija.

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma izstrādei var iesniegt Mārupes novada pašvaldībā (Daugavas ielā 29, Mārupē, Mārupes novadā, LV-2167) līdz 2012.gada 22.maijam. Detālplānojuma izstrādes vadītāja – Mārupes būvvaldes vadītāja A.Lismane.