Paziņojums par būvniecības ieceres par tehnikas novietnes (angāra) būvniecību Mārupes novada „Binderi” publisko apspriešanu

02.12.2010.

Pamatojoties uz Mārupes novada Domes 29.09.2010. sēdē pieņemto lēmumu Nr.33 (sēdes protokols Nr.15) tiek nodots publiskajai apspriešanai būvniecības iecere par tehnikas novietnes (angāra) būvniecību Mārupes novada „Binderi”, zemes kadastra Nr. 8076-012-0240.

Būvniecības ierosinātājs Ervīns Česnauskas, tālrunis 29485766, projektētāja Lolita Zerviņa SIA 2A projekts, tālrunis 29542826.

Informatīvie materiāli par būvniecības ieceri apskatāmi Mārupes novada Domes ēkas vestibilā Daugavas ielā 29, Mārupē, Mārupes novads laikā no 07.12.2010. līdz 10.01.2011.darba dienās no plkst.9.00 līdz 17.00.

Rakstiski priekšlikumi un apspriešanas anketas iesniedzamas minētā laika posmā Mārupes novada būvvaldē Daugavas ielā 29, Mārupē, Mārupes novads tālrunis 67149863.

Publiskās apspriešanas prezentācija notiks 20.12.2010. plkst.18.00 Mārupes novada domē, Daugavas ielā 29, Mārupē, Mārupes novads.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Mārupes novada būvvalde jautājumu virzīs izskatīšanai Mārupes novada būvvaldē Daugavas ielā 29, Mārupē, Mārupes novadā.

Būvniecības ieceres publiskas apspriešanas atbildīgais sekretārs – Mārupes novada būvvaldes vadītāja Aida Lismane, tālrunis 67149879.

Tiks pieņemti un izskatīti tikai rakstiski iesniegumi, kuri iesniedzami līdz 10.01.2011.

Anketas var aizpildīt mājas lapā - www.marupe.lv sadaļā – Būvvalde un Mārupes novada būvvaldē Daugavas ielā 29, Mārupē, Mārupes novadā.

Informatīvais tālrunis informācijai par sēdes laiku, kurā tiks pieņemts lēmums par publiskās apspriešanas rezultātiem 67149879.