Pašvaldība aicina pieteikties līdzfinansējumam centralizētās kanalizācijas pieslēgšanai

05.11.2019.

Lai veicinātu dzīvojamo māju pieslēgumu izbūvi centralizētajai kanalizācijas sistēmai atsevišķām iedzīvotāju grupām, Mārupes pašvaldība izsludina pieteikšanos līdzfinansējuma saņemšanai. Mārupes pašvaldība šim mērķim no budžeta līdzekļiem šogad ir paredzējusi 60 000 eiro.

Uz pašvaldības līdzfinansējumu var pretendēt:

 1. fiziska persona, kurai zemesgrāmatā ir nostiprinātas īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu, kuru paredzēts pieslēgt centralizētajai kanalizācijas sistēmai, un tās deklarētā dzīvesvieta vismaz vienu gadu pirms pieteikuma iesniegšanas ir Mārupes novada administratīvajā teritorijā prasībām atbilstošajā īpašumā, ja tā vai tās laulātais, vai tās pirmās un otrās pakāpes radinieki vai aizbildnis, aizgādnis, aizbildnībā esoša personai, aizgādnībā esošā persona, kuru deklarētā dzīvesvieta vismaz vienu gadu pirms pieteikuma iesniegšanas ir Mārupes novada administratīvajā teritorijā prasībām atbilstošajā īpašumā, un atbilst vismaz vienam līdzfinansējuma piešķiršanas kritērijam;
 2. juridiska persona, kura uz pārvaldīšanas līguma pamata apsaimnieko un pārvalda Mārupes novada administratīvajā teritorijā prasībām atbilstošu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju, ja tai ar daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopsapulces lēmumu ir piešķirtas tiesības vai uzdots pienākums nodrošināt pieslēguma izbūvi šai daudzdzīvokļu dzīvojamajai mājai.

Līdzfinansējuma piešķiršanas kritēriji fiziskām personām:

100% apmērā:

 • personai ir piešķirts trūcīgas personas statuss;
 • personai ir piešķirts maznodrošinātas personas statuss;
 • personai ir 3 (trīs) vai vairāk nepilngadīgi bērni vecumā līdz 18 gadiem, ar nosacījumu, ka vismaz 3 nepilngadīgo bērnu deklarētā dzīvesvieta ir Mārupes novada administratīvajā teritorijā;
 • persona ar invaliditāti, vai bērns invalīds;
 • politiski represēta persona;
 • Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieks;
 • Afganistānas kara dalībnieks;
 • Nacionālās pretošanās kustības dalībnieks;
 • vientuļais pensionārs.

80% apmērā:

 • personai, kuras apgādībā ir bērns/-i līdz 18 gadu vecumam, kura/-u deklarētā dzīvesvieta ir tajā pašā nekustamajā īpašumā, kuram tiek paredzēta pieslēguma izbūve;
 • pensionārs.

Līdzfinansējumu nepiešķir, ja:

 • personai ir nekustamā īpašuma nodokļa parāds Mārupes novadā;
 • nekustamajā īpašumā, kuram plānota pieslēguma izbūve, Mārupes novadā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā konstatēti būvniecības noteikumu pārkāpumi;
 • un/vai ja personai ir parādi pašvaldības kapitālsabiedrībai AS „Mārupes komunālie pakalpojumi”.

Fiziskām personām līdzfinansējums tiek piešķirts ne vairāk kā 2 500,00 eiro par viena nekustamā īpašuma pieslēgumu.

Ja kopējās pieslēguma izmaksas pārsniedz 2 500,00 eiro, persona var līdzfinansēt pieslēguma izbūvi no saviem līdzekļiem.

Līdzfinansējuma apmēra ierobežojums 2 500,00 eiro var tikt palielināts līdz 5 000,00 eiro, ja pieslēguma izbūves rezultātā to varēs izmantot vēl ne mazāk kā divi nekustamie īpašumi, neskaitot līdzfinansējumu saņēmušās privātpersonas nekustamo īpašumu.

Juridiskām personām līdzfinansējums tiek piešķirts 100% apmērā no pieslēguma kopējām izmaksām, bet ne vairāk kā 5 000,00 eiro par viena nekustamā īpašuma pieslēgumu.

Piesakoties pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai, pārliecinieties, ka:

 • nekustamais īpašums atrodas Mārupes novadā un tā sastāvā ir ekspluatācijā nodota viendzīvokļa vai daudzdzīvokļu dzīvojamā māja;
 • pa ielu vai ceļu gar šo nekustamo īpašumu jau ir izbūvēts maģistrālais kanalizācijas vads un/vai tas atrodas tuvumā šim nekustamajam īpašumam.

SVARĪGI!

Pieslēguma izbūve neietver ēkas iekšējās sadzīves kanalizācijas sistēmas izbūvi.

Lai pieteiktos līdzfinansējumam, jāiesniedz:

 • pieteikums (pieejams šeit vai domes Klientu apkalpošanas centrā);
 • dokumenta kopija, kas apliecina iesniedzēja vai viņa ģimenes locekļu atbilstību noteikumu 6.4 – 6.9 un 6.11. punktos norādītajai kategorijai;
 • zemes robežu plāns, kurā ir atzīmētas esošās kanalizācijas sistēmas un vēlamā pieslēguma atrašanās vieta.

Informācija par konkursu, tostarp saistošie noteikumi pieejami šeit.

Jautājumu gadījumā lūdzam interesēties pie Attīstības nodaļas vadītājas Ilzes Krēmeres, tālr. 67149875, ilze.kremere@marupe.lv.

Pieteikumu un tam pievienotos dokumentus jāiesniedz no 2019.gada 14. oktobra līdz 12.novembrim (ieskaitot) Mārupes novada domē (Daugavas iela 29, Mārupe, LV-2167) klientu apkalpošanas centrā ar norādi „Pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai kanalizācijas pieslēguma izbūvei”. Pieteikumi tiek izskatīti to iesniegšanas secībā.