Sabiedrība

Līdzfinansējums kanalizācijas pieslēgšanai

Lai veicinātu dzīvojamo māju pieslēgumu izbūvi centralizētajai kanalizācijas sistēmai atsevišķām iedzīvotāju grupām, Mārupes pašvaldība šī gada pavasarī izsludināja pieteikšanos līdzfinansējuma saņemšanai. Iesniegumi tika pieņemti līdz 17. aprīlim (ieskaitot). Pieteikumi tiek izskatīti to iesniegšanas secībā, pārliecinoties par to atbilstību Saistošajiem noteikumiem. Pašvaldība rakstiski sazināsies ar katru no pieteikuma iesniedzējiem, informējot par pieņemto lēmumu.

Nākamā pieteikšanās līdzfinansējumam konkursa kārtībā tiks izsludināta š.g. rudenī. 

 

PAR KONKURSU

Fiziskām personām līdzfinansējums tiek piešķirts ne vairāk kā 2 500,00 eiro par viena nekustamā īpašuma pieslēgumu.

Ja kopējās pieslēguma izmaksas pārsniedz 2 500,00 eiro, persona var līdzfinansēt pieslēguma izbūvi no saviem līdzekļiem.

Līdzfinansējuma apmēra ierobežojums 2 500,00 eiro var tikt palielināts līdz 5 000,00 eiro, ja pieslēguma izbūves rezultātā to varēs izmantot vēl ne mazāk kā divi nekustamie īpašumi, neskaitot līdzfinansējumu saņēmušās privātpersonas nekustamo īpašumu.

Juridiskām personām līdzfinansējums tiek piešķirts 100% apmērā no pieslēguma kopējām izmaksām, bet ne vairāk kā 5 000,00 eiro par viena nekustamā īpašuma pieslēgumu.

Uz pašvaldības līdzfinansējumu var pretendēt:

 1. fiziska persona, kurai zemesgrāmatā ir nostiprinātas īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu, kuru paredzēts pieslēgt centralizētajai kanalizācijas sistēmai, un tās deklarētā dzīvesvieta vismaz vienu gadu pirms pieteikuma iesniegšanas ir Mārupes novada administratīvajā teritorijā prasībām atbilstošajā īpašumā, ja tā vai tās laulātais, vai tās pirmās un otrās pakāpes radinieki vai aizbildnis, aizgādnis, aizbildnībā esoša personai, aizgādnībā esošā persona, kuru deklarētā dzīvesvieta vismaz vienu gadu pirms pieteikuma iesniegšanas ir Mārupes novada administratīvajā teritorijā prasībām atbilstošajā īpašumā, un atbilst vismaz vienam līdzfinansējuma piešķiršanas kritērijam;
 2. juridiska persona, kura uz pārvaldīšanas līguma pamata apsaimnieko un pārvalda Mārupes novada administratīvajā teritorijā prasībām atbilstošu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju, ja tai ar daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopsapulces lēmumu ir piešķirtas tiesības vai uzdots pienākums nodrošināt pieslēguma izbūvi šai daudzdzīvokļu dzīvojamajai mājai.

Līdzfinansējuma piešķiršanas kritēriji fiziskām personām:

100% apmērā:

 • personai ir piešķirts trūcīgas personas statuss;
 • personai ir piešķirts maznodrošinātas personas statuss;
 • personai ir 3 (trīs) vai vairāk nepilngadīgi bērni vecumā līdz 18 gadiem, ar nosacījumu, ka vismaz 3 nepilngadīgo bērnu deklarētā dzīvesvieta ir Mārupes novada administratīvajā teritorijā;
 • persona ar invaliditāti, vai bērns invalīds;
 • politiski represēta persona;
 • Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieks;
 • Afganistānas kara dalībnieks;
 • Nacionālās pretošanās kustības dalībnieks;
 • vientuļais pensionārs.

80% apmērā:

 • personai, kuras apgādībā ir bērns/-i līdz 18 gadu vecumam, kura/-u deklarētā dzīvesvieta ir tajā pašā nekustamajā īpašumā, kuram tiek paredzēta pieslēguma izbūve;
 • pensionārs.

SVARĪGI ZINĀT!

Pieslēguma izbūve neietver ēkas iekšējās sadzīves kanalizācijas sistēmas izbūvi.

  Līdzfinansējumu nepiešķir, ja:

  • personai ir nekustamā īpašuma nodokļa parāds Mārupes novadā;
  • nekustamajā īpašumā, kuram plānota pieslēguma izbūve, Mārupes novadā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā konstatēti būvniecības noteikumu pārkāpumi;
  • un/vai ja personai ir parādi pašvaldības kapitālsabiedrībai AS „Mārupes komunālie pakalpojumi”.

  Piesakoties pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai, pārliecinieties, ka:

  • nekustamais īpašums atrodas Mārupes novadā un tā sastāvā ir ekspluatācijā nodota viendzīvokļa vai daudzdzīvokļu dzīvojamā māja;
  • pa ielu vai ceļu gar šo nekustamo īpašumu jau ir izbūvēts maģistrālais kanalizācijas vads un/vai tas atrodas tuvumā šim nekustamajam īpašumam.

  Lai pieteiktos līdzfinansējumam, jāiesniedz:

  • pieteikums 
  • dokumenta kopija, kas apliecina iesniedzēja vai viņa ģimenes locekļu atbilstību noteikumu 6.4 – 6.9 un 6.11. punktos norādītajai kategorijai;
  • zemes robežu plāns, kurā ir atzīmētas esošās kanalizācijas sistēmas un vēlamā pieslēguma atrašanās vieta.

  Saistošie noteikumi pieejami ŠEIT

   Jautājumu gadījumā lūdzam interesēties pie Attīstības nodaļas vadītājas Ilzes Krēmeres, tālr. 67149875, ilze.kremere@marupe.lv

   Informācija sadaļā atjaunota 21.04.2020.