Mārupes novada pašvaldības domes sēdē pieņemtie lēmumi

17.01.2023.

2022. gada 28. decembrī notika Mārupes novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) kārtējā domes sēde, kurā izskatīti 39 darba kārtībā iekļautie lēmumprojekti.

 

Lēmumi īsumā

 • Noraidīt biedrības “Mārupes Hokeja Savienība” lūgumu pagarināt līdzdarbības līguma “Par valsts pārvaldes uzdevuma veikšanu” termiņu, izmaksājot līdzfinansējumu.
 • Piešķirt Piņķu sv. Jāņa evaņģēliski luteriskai draudzei finanšu līdzekļus 3 224,94 eiro ar PVN 21% apmērā Piņķu baznīcas teritorijas uzturēšanai par laika periodu no 2022. gada janvāra līdz oktobrim.
 • Atbalstīt līdzdalības budžeta projektu idejas, kas ieguvušas lielāko iedzīvotāju balsu skaitu: “Bērnu rotaļu laukuma atjaunošana Zeltrītu ielā 4”, “Gājēju ceļa izbūve pār dzelzceļu Rīga – Jelgava pie Jelgavas ceļa”, “Moderna rotaļu laukuma izveide pie Mārupes Valsts ģimnāzijas”, “Esošā bērnu laukuma “Krēsliņi” Spuņciemā atjaunošana, paredzot arī veloceliņa/velotrases elementus”, “Babītes ezera dabas aizsardzības plāna (DAP) izstrāde, lai nodrošinātu ezera pieejamību un apkārtnes attīstību”.
 • Izdarīt grozījumus Mārupes novada pašvaldības domes 2022.gada 24. augusta lēmumā Nr. 39 “Par Mārupes novada pašvaldības iestāžu amata vietu sarakstu apstiprināšanu” un Nr. 40 “Par Mārupes novada pašvaldības izglītības iestāžu amata vietu sarakstu apstiprināšanu”.
 • Atsavināt Pašvaldībai piederošās 9/32 domājamās daļas no nekustamā īpašuma “Skultes iela 3” Skultē, Mārupes pagastā, kadastra numurs 8076 001 0029, par nosacīto cenu 10702,50 eiro.
 • Atsavināt Pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Neriņas iela 15” Jaunmārupē, Mārupes pagastā, kadastra numurs 8076 011 0552, par kopējo nosacīto cenu 37 802,50 eiro.
 • Atsavināt nekustamo īpašumu “Skultes iela 15a-1” Skultē, Mārupes novadā, kadastra numurs 80769003626, par nosacīto cenu 14 621 eiro.
 • Nodot atsavināšanai Pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu “Jaunļutas 2” (Skārduciemā, Babītes pagastā), kadastra numurs 8048 007 0091, kas sastāv no zemes vienības 0,1136 ha platībā ar kadastra apzīmējums 8048 007 0091, pārdodot to elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli e-izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv/.
 • Pieņemt dāvinājumā nekustamo īpašumu “Pūces iela” Spilvē, Babītes pagastā, kadastra Nr. 8048 004 1016, ar mērķi izmantot to Pašvaldības infrastruktūras uzturēšanai.
 • Pieņemt dāvinājumā nekustamo īpašumu “Saulgožu ceļš” ar kadastra numuriem 8076 009 0278 un 8076 009 0283 un uz zemes vienības reģistrēto māju ceļu ar kadastra apzīmējumu 8076 009 0165 002 ar mērķi izmantot to Pašvaldības infrastruktūras uzturēšanai.
 • Atcelt Mārupes novada domes 2018. gada 28. novembra lēmuma Nr. 10 “Par Mārupes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai ūdenssaimniecības sistēmai” 1. punkta 16. apakšpunktu par vienu personu.
 • Apstiprināt Pašvaldības ielu un autoceļu sarakstu ar noteiktām uzturēšanas klasēm 2022./2023. gada ziemas un vasaras sezonai (no 2022. gada 16. oktobra līdz 2023. gada 15. oktobrim).
 • Uzdot SIA “Babītes siltums” sniegt siltumapgādes pakalpojumu Piņķos, Babītes pagastā, noslēdzot līgumu par siltumapgādes pakalpojuma, kas ietver siltumenerģijas pārvadi, sadali un tirdzniecību, sniegšanas kārtību ar darbības termiņu līdz 2027. gada 31. decembrim.
 • Atļaut veikt zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam “Viršu iela 21” (Tīrainē, Mārupes pagastā) ar kadastra numuru 80760080398, atdalot nepieciešamo zemes platību aptuveni 1179 m2 platībā. Līdz zemes ierīcības projekta izstrādes pabeigšanai un izmaiņu ienešanai zemesgrāmatā, nekustamo īpašumu nodot bezatlīdzības lietošanā SIA “Mārupes komunālie pakalpojumi” ar tiesībām izvietot jaunu katlumāju uz zemes gabala daļas aptuveni 1179 m2 platībā. Pēc zemes ierīcības projekta izstrādes un izmaiņu ieviešanas zemesgrāmatā nekustamais īpašums neatdalītajā daļā nododams atpakaļ Pašvaldībai.
 • Atbalstīt Valsts kases un SIA “Mārupes komunālie pakalpojumi” 2021. gada 10. jūnija aizdevuma līguma Nr. A1/1/21/289 noteikumu grozījumu – pagarināt aizdevuma izņemšanas termiņu līdz 2023. gada 1. jūnijam.
 • Atbalstīt Valsts kases un SIA “Mārupes komunālie pakalpojumi” 2022. gada 8. jūnija aizdevuma līguma Nr. A1/1/22/146 nosacījumu grozījumu - pagarināt aizdevuma izņemšanas termiņu līdz 2023. gada 31.martam.
 • Apstiprināt Mārupes novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 55/2022 “Grozījumi Mārupes novada pašvaldības 2022. gada 26. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 6/2022 „Par Mārupes novada pašvaldības 2022.gada budžeta apstiprināšanu””.
 • Piešķirt diviem sportistiem finansiālu atbalstu, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar dalību starptautiskās sacensībās un treniņnometnē.
 • Atzīt Mārupes novada Sociālā dienesta 2022. gada 1. septembra lēmumu “Par atteikumu piešķirt pabalstu daudzbērnu ģimenei” par pamatotu un atstāt to negrozītu.
 • Noteikt, ka privātajām pamata, vispārējās vidējās izglītības un profesionālajām pamata un vidējām izglītības iestādēm ir piešķirams Pašvaldības atbalsts 87 eiro apmērā mēnesī par vienu izglītojamo, kura deklarētā dzīvesvieta ir Mārupes novada administratīvajā teritorijā. Atbalsts piemērojams: 1.–8. klašu un 10.–11. klašu izglītojamiem līdz 2023. gada 31.maijam; 9. klašu izglītojamiem līdz 2023. gada 14. jūnijam; 12. klašu izglītojamiem līdz 2023. gada 21. jūnijam. Noteiktais atbalsts piemērojams no 2023. gada 1. februāra līdz turpmākam Mārupes novada pašvaldības domes lēmumam. No 2023. gada 1. septembra atbalstu piemēro tām privātajām izglītības iestādēm, kurās vispārējo izglītību un profesionālo izglītību pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē iegūst valsts valodā, izņēmuma gadījumos, atbilstoši Izglītības likuma 9. panta otrajā daļā noteiktajos gadījumos. Piešķirtais atbalsts ir izlietojams tikai pedagogu darba samaksas finansēšanai.
 • Apstiprināt izstrādātos zemes ierīcības projektus nekustamo īpašumu zemes vienībām. Projektētajām zemes vienībām piešķirt adreses.
 • Mainīt un noteikt nekustamo īpašumu zemes vienībām nekustamā īpašuma lietošanas mērķus.
 • Izveidot Mārupes pilsētas teritorijā divas jaunas ielas, piešķirot tām nosaukumu Unguru iela un Mazā Unguru iela.
 • Izveidot Spilves ciema teritorijā jaunu ielu, piešķirot nosaukumu Irmas iela.
 • Izveidot Vīkuļu ciema teritorijā jaunu ielu, piešķirot nosaukumu Kraukļu iela.
 • Apstiprināt grozījumus nekustamā īpašuma „Ezerlejnieki”, kadastra Nr. 8048 008 0043, Vīkuļos, Babītes pagastā, detālplānojuma izstrādes darba uzdevumā.
 • Uzsākt detālplānojuma izstrādi nekustamā īpašuma “Meža Rozes”, kadastra Nr. 8048 007 1231, Dzilnuciemā, Babītes pagastā, teritorijai.
 • Uzsākt detālplānojuma izstrādi nekustamā īpašuma “Rūtiņas”, kadastra Nr. 80760070279, zemes vienības “Brūkleņu iela 118” Mārupē ar kadastra apzīmējumu 80760070279 teritorijai.
 • Apstiprināt Mārupes novada pašvaldības domes saistošos noteikumus Nr. 56/2022 „Par Babītes novada domes 2009. gada 23. septembra saistošo noteikumu Nr. 34 „Par detālplānojuma nekustamā īpašuma “Pumpas” 1. zemesgabala daļai, kadastra Nr. 8048 001 0005, apstiprināšanu” atcelšanu daļā par nekustamo īpašumu “Skaņu iela 2”, kadastra Nr. 8048 001 0170, Mežārēs, Babītes pagastā, Mārupes novadā”.
 • Atļaut ar Mārupes pagasta padomes 2001. gada 9. marta saistošajiem noteikumiem Nr. 11 “Par Mārupes pagasta teritorijas daļas starp K. Ulmaņa gatvi, Upesgrīvas, Kantora, Plieņciema ielām un lidostas pievedceļu detālplānojuma apstiprināšanu” apstiprinātā detālplānojuma īstenošanu daļā par nekustamajiem īpašumiem Zieduklēpju iela 8, kadastra Nr. 8076 003 1337, un Doņu iela 16, kadastra Nr. 8076 003 0007, Mārupē, Mārupes novadā, saskaņā ar administratīvo līgumu par detālplānojuma daļas īstenošanas kārtību, kas paredz būtiskus noteikumus detālplānojuma daļas īstenošanai.
 • Nodibināt ceļa servitūtu nekustamajā īpašumā “Mazcenu aleja 37” (Jaunmārupē, Mārupes pagastā), kadastra Nr. 8076 011 0697, 6 metru platumā un 340 metru garumā, par labu valdošajam nekustamajam īpašumam “Īvju iela 5” (Jaunmārupē, Mārupes pagastā), kadastra numurs 80760111691.
 • Atbrīvot Mārtiņu Bojāru no Mārupes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja pirmā vietnieka amata ar 2022. gada 28. decembri.
 • Atbrīvot Kristapu Loču no Mārupes novada pašvaldības izpilddirektora amata ar 2023. gada 31. janvāri.
 • Atļaut Mārupes novada pašvaldības domes priekšsēdētājam Andrejam Encem papildus Mārupes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja amata pienākumiem pildīt Rīgas plānošanas reģiona Attīstības padomes pārstāvja amatu Lielupes upju baseina apgabala konsultatīvajā padomē.
 • No darba kārtības tika izslēgti trīs lēmumprojekti: “Par centrālās administrācijas kompetenci un nolikuma apstiprināšanu”, “Par grozījumiem Mārupes novada pašvaldības domes 2021. gada 9. jūlijā apstiprinātajos saistošajos noteikumos Nr. 1/2021 “Mārupes novada pašvaldības nolikums” un “Par Attīstības un plānošanas pārvaldes izveidošanu un nolikuma apstiprināšanu”.

Andrejs Ence,
Mārupes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs

Ar domes sēžu protokoliem var iepazīties www.marupe.lv sadaļā Pašvaldība/Domes sēdes.