Lēmums par publiskas apspriešanas nepieciešamību Ošu ielā 18, Jaunmārupē

01.06.2022.

Izskatot īpašnieka (dati dzēsti), 2022.gada 26.maija lietas BIS reģ. Nr. BIS-BL-495678-7801, būvniecības ieceres dokumentāciju Nr. BIS-BV-7.8-2022-9904 un Paskaidrojuma rakstu ēkai (iesniegums) BIS-BV-2.1-2022-3968 būvniecības iecerei - Ēkas vienkāršota atjaunošana ar lietošanas veida maiņu no palīgēkas par kafejnīcu nekustamā īpašumā Ošu iela 18 (kadastra Nr. 80760110085, kadastra apzīmējuma Nr.80760110085), Jaunmārupē, Mārupes pagasts, Mārupes novadā, Mārupes novada būvvalde noteikusi, ka telpu lietošanas veida maiņas ieceres īstenošanai ir nepieciešamas publiskā apspriešana.

Lēmums par būvniecības ieceres "Ēkas vienkāršota atjaunošana ar lietošanas veida maiņu Ošu
ielā 18, Jaunmārupē, Mārupes nov." publiskās apspriešanas nepieciešamību (01.06.2022.)