Aktuālie saimnieciskie darbi Mārupes pagastā

18.10.2021.

Turpinās Bebru/Gaujas ielas krustojuma pārbūves būvdarbi novada administratīvajā centrā

Aktīvi turpinās Bebru/Gaujas ielas krustojuma pārbūves darbi, izbūvējot apļveida krustojumu un 36 bezmaksas un beztermiņa autostāvvietas. Septembrī pabeigti zemes darbi (izņemot atsevišķas pievienojumu vietas), pabeigta salizturīgās kārtas izbūve un lielākā daļa apmaļu izbūves, veikta kabeļu aizsardzība, rezerves cauruļu un lietus ūdens kanalizācijas izbūve. Uzsākta apgaismojuma kabeļu ievilkšana un balstu montāža. Projekta īstenošanas rezultātā tiks izveidota ekonomiski attīstīties spējīga teritorija – jaunais apvienotā novada administratīvais centrs, kas nepieciešams, lai pašvaldība pēc apvienošanās spētu nodrošināt drošu un sasniedzamu pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem. Krustojuma labiekārtošana bija arī ļoti nepieciešama, jo intensīvās satiksmes plūsmas dēļ tajā bieži notika satiksmes negadījumi. Savukārt 36 autostāvvietu izbūve būtiski atrisinās automašīnu novietošanas problēmu pašvaldības administrācijas ēkas tuvumā. Turklāt administratīvā centra labiekārtošanas projektā Bebru ielā 10 šogad uzbūvēts tūrisma informācijas punkts un novada meistaru tirdzniecības vieta, kas nozīmē vēl lielāku iedzīvotāju plūsmas intensitāti konkrētajā apkārtnē.
ūvniecības izmaksas ir 345 678,90 eiro bez PVN, būvdarbus veic SIA “Baltijas būve”un SIA “Rīgas tilti”. Investīciju projekta “Mārupes novada administratīvā centra labiekārtošana” īstenošanai pašvaldība ņēmusi aizņēmumu Valsts kasē.

Bebru_Gaujas

Turpinās Kungu ielas pārbūves darbi Tīrainē

Lai uzlabotu transporta kustību, kā arī satiksmes drošību Mārupes pamatskolas tuvumā un teritorijā ap sporta un aktīvās atpūtas parku Tīrainē, pašvaldība uzsākusi Kungu ielas labiekārtošanas darbus posmā no Viskalnu ielas līdz Lapiņu dambim. Šobrīd ir pabeigti zemes klātnes izbūves darbi, daļēji veikta apmaļu un tekņu izbūve, gatavojas uzsākt bruģēšanas darbus. Ielas pārbūves gaitā plānots izbūvēt brauktuvi ar betona bruģakmens segumu līdzšinējā grants seguma vietā un apgaismojumu, ielas vidusdaļā krustojumā paredzot rotācijas apļa izveidi. Ņemot vērā skolas tuvumu un jauniešu pārvietošanos ar velosipēdiem, skrejriteņiem un skrituļdēļiem, iela plānota kā dzīvojamā zona, tādējādi radot kopīgu satiksmes telpu visiem satiksmes dalībniekiem.

Būvniecības izmaksas 1.kārtā ir 364 335,39 eiro bez PVN, 2.kārtā - 294 916,14 eiro bez PVN, būvdarbus veic SIA “RST Skrūvpāļi”. Projekta īstenošanai pašvaldība ņēmusi aizņēmumu Valsts kasē.

Jauniešu centra ēkai Mārupē drīzumā tiks uzsākti fasādes montāžas darbi

Ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA)  atbalstu turpinās Jauniešu centra, Dreimaņu ielā 12, Mārupē, būvdarbi. Projekta rezultātā plānots uzbūvēt nelielu 90 m² ēku  un labiekārtot apkārtni, izbūvējot sporta laukumu, lai nodrošinātu ērtāku piekļuvi vingrošanas stieņiem, kā arī padarītu patīkamāku uzturēšanos laukumā. Pašlaik Jauniešu centra jaunbūvē notiek iekšējo komunikāciju izbūve un teritorijas bruģēšanas darbi. Drīzumā plānots uzsākt fasādes montāžas darbus. Jaunā ēka un sporta laukums tiek būvēta, īstenojot ELFLA projektus - Nr. 20-04-AL04-A019.2201-000002 “Jauniešu centra izveide” un Nr. 20-04-AL04-A019.2201-000004 “Sporta laukuma labiekārtošana”.

Projekta kopējās izmaksas ir 159 000 eiro bez PVN, tajā skaitā Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējums 58 500 eiro apmērā. Projektu sagatavoja un būvniecību īsteno SIA “Kvites” un SIA “DL Būve”.

jauniešu centrs

Veikti greiderēšanas darbi

Gatavojoties ziemas sezonai, lai uzlabotu braukšanas apstākļus, pašvaldība veikusi greiderēšanas darbus vairākiem grants šķembu ceļiem, novēršot bedres, iesēdumus un citas ceļa seguma deformācijas. Greiderēšana veikta ceļiem C2, C3, C25, C11, C23, C20, C10, C9, C8, C21. Rudzrogu, Ūdru, Ziedleju, Daibes, Vecinku ielai, Mārupītes gatvei, Dravnieku un Ziedoņkalna ielai.

Veikta ceļa C19 posma pārasfaltēšana

Ceļu uzturēšanas darbu ietvaros veikta arī ceļa C19 kritiskā stāvoklī esošā posma pārasfaltēšana. Jau 2019.gadā tika uzsākta būvprojekta izstrāde ceļa C19 pārbūvei ar gājēju celiņa un apgaismojuma izbūvi. Taču, ņemot vērā to, ka minētā projekta ietvaros būvdarbiem ir plānots piesaistīt ES līdzfinansējumu, un saskaņā ar 2021 – 2027 ES finanšu plānošanas perioda paredzēto aktivitāti būvdarbi varētu sākties ne ātrāk kā 2023.gada beigās, turklāt ceļš C19 ir būtisks uzņēmējdarbības veicināšanai, pašvaldība kā pagaidu risinājumu radusi iespēju veikt ceļa virskārtas asfaltēšanu.

Plānots nomainīt rotaļu iekārtas bērnu atpūtas un rotaļu laukumā Konrādu ielā 2, Mārupē

Pašvaldības īpašumu pārvalde apsekojusi bērnu atpūtas un rotaļu laukumu Konrādu ielā 2, Mārupē, veicot drošības auditu, un konstatējusi rotaļu iekārtu būtisku nolietojumu un bojājumus. Izvērtējot rotaļu iekārtu elementu atjaunošanas izmaksas, secināts, ka to remonts nav ekonomiski pamatots, tāpēc bīstamās iekārtas ir demontētas. Pašvaldības īpašumu pārvalde informāciju par nepieciešamajām izmaksām jaunu rotaļu iekārtu iegādei un uzstādīšanai ir iesniegusi kā priekšlikumu nākamā gada pašvaldības budžeta un investīciju plānošanai.