Sabiedrība

Valsts atbalstam malkas, granulu, brikešu vai elektroenerģijas apkures izmaksu sadārdzinājuma kompensācijai var pieteikties elektroniski vai klātienē - pašvaldības klientu apkalpošanas centros

03.01.2023.

Valsts atbalstam malkas, granulu, brikešu un elektroenerģijas apkures izmaksu sadārdzinājuma kompensācijai iedzīvotāji var pieteikties, prioritāri izmantojot e - pakalpojumu portālu www.epakalpojumi.lv. Klātienē to ir iespējams izdarīt klientu apkalpošanas centros Mārupes novadā no plkst. 9.00 līdz 18.00:

 • Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, pirmdienās;
 • Daugavas ielā 29, Mārupē, ceturtdienās. 

Iesniegumu par atbalstu mājsaimniecībai ar koksnes granulu, malkas un brikešu apkuri varēs iesniegt līdz 2023. gada 30. aprīlim. Atbalsta periods noteikts no 2022. gada 1. maija līdz 2023. gada 30. aprīlim – lai saņemtu atbalstu, čeka vai cita maksājumu apliecinoša dokumenta datumam ir jābūt šajā periodā.

Tāpat līdz 31. maijam  iespējams pieteikties kompensācijai, ja apkurei izmanto elektroenerģiju. Lai saņemtu atbalstu, rēķina par elektroenerģiju maksājuma datumam ir jābūt periodā no 2022. gada 1. novembra līdz 2023. gada 30. aprīlim.

Ja apkurei izmanto dabasgāzi vai to nodrošina centralizētā siltumapgāde, atbalsts tiks piemērots automātiski rēķinos.

E-pakalpojumu portālā www.epakalpojumi.lv ir iespēja pieteikties valsts atbalstam siltumenerģijas izmaksu segšanai, ja mājsaimniecībā kā apkures veids tiek izmantota malkas, granulu, brikešu vai elektroenerģijas apkure.

Fiksētam atbalstam par malkas iegādi 60 eiro apmērā vienam mājoklim bez maksājumu apliecinoša dokumenta vairs nevar pieteikties, to varēja izdarīt līdz 30. novembrim. 

Kontaktinformācija saziņai: 

 • speciāliste energoresursu atbalsta jautājumos Anita Strujeviča, tālr. 67933737, mob. tālr. 29624403, e -  pasts: anita.strujevica@marupe.lv;
 • speciālists energoresursu atbalsta jautājumos Edvards Poņemeckis, e - pasts: edvards.ponemeckis@marupe.lv.

Lai reģistrētu iesniegumu, jānorāda iesniedzēja:

•    vārds, uzvārds, 
•    personas kods, 
•    kontaktinformācija, 
•    kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas konta numurs, kurā ieskaitāms atbalsts mājsaimniecībai.

Iesniedzējs var norādīt citai personai piederošu bankas kontu un arī šīs personas vārdu, uzvārdu, personas kodu. 

Iesniegumam jāpievieno šādi dokumenti:

1) mājokļa īpašuma vai lietošanas tiesības apliecinošs dokuments, ja attiecīgā informācija nav pašvaldības rīcībā;
2) maksājumu apliecinoši dokumenti par koksnes granulu, koksnes brikešu vai malkas iegādi vienam mājoklim, ja apkurei izmanto koksnes granulas, koksnes briketes vai malku;
3) rēķins par elektroenerģiju konkrētajam mājoklim, ja apkurei izmanto elektroenerģiju.

Mājokļa īpašuma vai lietošanas tiesības apliecina:

 • zemesgrāmatā nostiprinātas īpašumtiesības; 
 • īres līgums;
 • mantojuma apliecība;
 • Valsts zemes dienesta izsniegta izziņa par dzīvokļa īpašuma tiesībām; 
 • nekustamā īpašuma nodokļa maksātāja rēķins;
 • elektroenerģijas rēķins vai līgums;
 • pilnvara;
 • cits (rēķins par komunāliem pakalpojumiem).

Maksājumu apliecinošs dokuments ietver sekojošu informāciju: darījuma datums, nopirktās malkas, koksnes granulu vai koksnes brikešu apjoms, summa.

Atbalstu mājsaimniecībai NEVAR saņemt: 

 • ja ir pirktas koksnes granulas vai koksnes briketes un nav pieejams čeks vai cits maksājumu apliecinošs dokuments (bankas maksājuma uzdevums, stingrās uzskaites kvītis);
 • ja malkas, granulu vai brikešu maksājumu apliecinošā dokumentā neparādās nopirktā kurināmā apjoms, datums, summa;
 • ja persona nevar uzrādīt nekādu mājokļa lietošanas tiesības apliecinošu dokumentu un persona nav arī nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs par šo mājokli, nav elektroenerģijas līguma slēdzējs/ rēķina maksātājs;
 • ja minētajā adresē Zemesgrāmatā ir ieraksts, kas apliecina tikai īpašuma tiesības uz zemi, un nav nedz saskaņota būvprojekta dzīvojamai ēkai, uz kā pamata izsniedz būvatļauju, nedz citu dokumentu, kas apliecina, ka tas ir mājoklis.

Ja mājsaimniecība izmanto kombinēto apkuri, tad par katru apkures veidu ir jāveido atsevišķs iesniegums. Par katru apkures veidu tos iesniedzot ne biežāk kā vienu reizi mēnesī.

Apkure ar koksnes granulām un koksnes briketēm

Iesniegumā jāietver pašapliecinājums par koksnes granulu vai koksnes brikešu apkures sistēmas izmantošanu mājoklī.

Iesniegumu par atbalstu mājsaimniecībai iesniedz laikposmā no 2022. gada 1. oktobra līdz 2023. gada 30. aprīlim.
Atbalsta periods noteikts no 2022. gada 1. maija līdz 2023. gada 30. aprīlim – lai saņemtu atbalstu, čeka vai  cita maksājumu apliecinoša dokumenta datumam ir jābūt šajā periodā.
Koksnes briketēm un koksnes granulām cenu slieksnis noteikts 300 eiro par tonnu bez pievienotās vērtības nodokļa (aptuveni 65 eiro/MWh). 
Izmaksu pieaugums tiks kompensēts 50% apmērā (t.i., ja izmaksas pārsniedz 300 eiro/tonnā bez pievienotās vērtības nodokļa), bet ne vairāk kā 100 eiro/tonnā (bez pievienotās vērtības nodokļa) apmērā. 
Maksimālais atbalsta apjoms, par kuru varēs saņemt atbalstu, vienai mājsaimniecībai būs 10 tonnas.
Iesniegumā ietverts pašapliecinājums, ka citi mājsaimniecības locekļi nav iesnieguši iesniegumu atbalsta saņemšanai par iesniegumā minēto mājokli.

Apkure ar elektroenerģiju

Iesniegumā jāietver pašapliecinājums par elektroenerģijas apkures sistēmas izmantošanu mājoklī.

Iesniegumu par atbalstu mājsaimniecībai iesniedz laikposmā no 2022. gada 1. novembra līdz 2023. gada 31. maijam.

Atbalsta periods noteikts no 2022. gada 1. oktobra līdz 2023. gada 30. aprīlim.
Mājsaimniecībām, kuras apkurei izmanto elektroenerģiju, atbalsts tiks piešķirts tiem elektroenerģijas lietotājiem, kuru patēriņš ir lielāks par 500 kWh mēnesī, bet ne vairāk kā 2000 kWh, ja elektroenerģija tiek izmantota mājokļa apkurei. 
Valsts kompensēs 50% no elektroenerģijas cenas, kas pārsniegs 0,160 eiro/kWh bez pievienotās vērtības nodokļa, bet ne vairāk kā 0,100 eiro/MWh bez pievienotās vērtības nodokļa. 
Jebkurai mājsaimniecībai pirmās patērētās 500 kWh būs jāapmaksā atbilstoši elektroenerģijas tirgotāja noteiktajai elektroenerģijas cenai, bet tiks kompensēts patēriņš, kas pārsniedz šo slieksni (ieskaitot pievienotās vērtības nodokli).

Atbalsta mājsaimniecībai piešķiršana

Pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā atrodas mājoklis, vai tās izveidota iestāde izskata iesniegumu un tam pievienotos dokumentus un pieņem lēmumu par atbalsta mājsaimniecībai piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt. Uzskatāms, ka pašvaldība ir pieņēmusi labvēlīgu lēmumu, ja 30 darbdienu laikā pēc iesnieguma un tam pievienoto dokumentu saņemšanas iesniedzēja iesniegumā norādītajā kredītiestādes maksājumu kontā ir ieskaitīts atbalsts mājsaimniecībai.

Piešķirto atbalstu mājsaimniecībai pārskaita iesniedzēja iesniegumā norādītajā kredītiestādes maksājumu kontā. 

Ja personai nav kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas konta, iespējams iesniegumā norādīt citas personas konta numuru, kurai tā piekrīt ieskait piešķirto atbalstu, norādot saņēmēja vārdu, uzvārdu, konta numuru.

Atteikums piešķirt atbalstu mājsaimniecībai

Pašvaldība atbalstu mājsaimniecībai nepiešķir, ja:
1) iesniegumā un tam pievienotajos dokumentos ietvertā informācija neatbilst šā atbalsta saņemšanas nosacījumiem;
2) sniegta apzināti nepatiesa informācija.

!!! Personas datu nesniegšanas gadījumā pieteikuma iesniedzējam būs liegta iespēja saņemt, bet pašvaldībai - izmaksāt energoresursu atbalstu mājsaimniecībai. 
Pašvaldība viena gada laikā pēc atbalsta mājsaimniecībai piešķiršanas var lemt par nepamatoti izmaksātā atbalsta mājsaimniecībai atgūšanu. Pašvaldība pieņem lēmumu par nepamatoti izmaksātā atbalsta mājsaimniecībai atgūšanu, ja tā konstatē, ka attiecīgais atbalsts mājsaimniecībai ir nepamatoti izmaksāts iesniedzēja vainas dēļ, jo viņš sniedzis nepatiesu vai nepilnīgu informāciju vai nav paziņojis par pārmaiņām, kas varētu ietekmēt tiesības uz šo atbalstu vai tā apmēru.

Ja iesniedzējs neatlīdzina pārmaksāto summu labprātīgi, lēmumu izpilda tiesu izpildītājs Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā, pamatojoties uz pašvaldības izpildrīkojumu.

Pašvaldības lēmuma apstrīdēšana un pārsūdzēšana

Pašvaldības amatpersonas lēmumu vai faktisko rīcību par atbalstu mājsaimniecībai piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu pašvaldības domei 30 dienu laikā pēc atbalsta mājsaimniecībai ieskaitīšanas kontā vai atteikuma piešķirt atbalstu mājsaimniecībai saņemšanas. 

Lēmumu par apstrīdēto administratīvo aktu vai faktisko rīcību var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
Atteikuma gadījumā administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. 

Plakāts

Ekonomikas ministrijas sagatavotā informācija pieejama  ŠEIT
Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likumā” iespējams uzzināt par atbalsta pasākumiem, kas mazina energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma izraisīto negatīvo ietekmi uz mājsaimniecībām un tautsaimniecību.


Ekonomikas ministrijas sagatavotās vadlīnijas īstermiņa un ilgtermiņa enerģijas patēriņa samazināšanas pasākumiem.