Paziņojums par saimniecību „Abavas” un “Pļavmalas”  2008.gada detālplānojuma atcelšanu

09.04.2020.

Mārupes novada Dome paziņo, ka ar 2020.gada 25.marta lēmumu Nr.15 (prot. Nr.5) ir apstiprināti saistošie noteikumi Nr.7/2020 „Par Mārupes pagasta padomes 2008.gada 26.jūnija saistošo noteikumu Nr.32 „Mārupes pagasta saimniecības „Abavas” un “Pļavmalas” detālplānojums” atcelšanu”. Detālplānojums zaudē spēku ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdi.

Ar lēmuma un saistošo noteikumu pilnu saturu var iepazīties pašvaldības tīmekļa vietnē www.marupe.lv  sadaļā Pašvaldība/Attīstība un plānošana/Detālplānojumi, Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv  un pēc ārkārtējās situācijas atcelšanas arī klātienē Mārupes novada Domē, Daugavas ielā 29, Mārupē, Mārupes novadā.