Paziņojums par nekustamā īpašuma „Dzērvju pļavas” detālplānojuma izstrādes uzsākšanu

09.04.2020.

Mārupes novada Dome 2020.gada 25.martā ir pieņēmusi lēmumu Nr.14 (prot. Nr.5) “Par nekustamā īpašuma „Dzērvju pļavas” Mārupes novadā (kadastra Nr.80760020062) detālplānojuma izstrādes uzsākšanu”.

Detālplānojuma teritorija ir nekustamā īpašuma „Dzērvju pļavas” teritorija 6,01 ha kopplatībā. Saskaņā ar 18.06.2013. apstiprināto Mārupes novada teritorijas plānojumu 2014. -2026. gadam, īpašums atrodas ārpus ciemu teritorijas, funkcionālās zonas Savrupmāju apbūves teritorijas apakšzonā Mazsaimniecību apbūve ārpus ciemiem (DzSM). Īpašums iekļaujas VAS „Starptautiskā lidosta „Rīga”” lidlauka turpmākajai attīstībai nepieciešamajā teritorijā.

d

 

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir detalizēt teritorijas atļauto izmantošanu atbilstoši novada teritorijas plānojumā noteiktajai atļautajai izmantošanai un radīt priekšnosacījumus dzīvojamās apbūves un tai nepieciešamās infrastruktūras izveidei. Apakšzonā noteiktā minimāla jaunveidojamās zemes vienības platība ir 0,3000 ha. Detālplānojuma izstrādes ierosinātāji ir fiziskas personas, nekustamā īpašuma īpašnieki.

Ar lēmumu un darba uzdevumu, kā arī turpmāko detālplānojuma izstrādes dokumentāciju var iepazīties Mārupes novada Domes mājas lapā sadaļā Pašvaldība/Attīstība un plānošana/Detālplānojumi, kā arī Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā Geolatvija.lv sadaļā Teritorijas attīstības plānošana.

Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt līdz 2020.gada 11.maijam Mārupes no­vada Domē Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167, nosūtot tos pa pastu vai ievietojot pastkastītē pie Kultūras nama durvīm. Elektroniski priekšlikumi iesniedzami ar elektronisko parakstu, iesūtot tos uz elektroniskā pasta adresi: marupe@marupe.lv. Iesniegumā noteikti jānorāda iesniedzēja vārdu, uzvārdu un adresi, bet juridiskām personām jānorāda nosaukumu, adresi un reģistrācijas numuru.

Neskaidrību gadījumā griezties Mārupes no­vada Attīstības nodaļā pie teritorijas plānotājas Daces Žīgures -  tālr.67149862, e-pasts: dace.zigure@marupe.lv.