Sabiedrība

Mārupes novada pašvaldības policija informē par paveikto decembrī; aicina nepieļaut suņu klaiņošanu; aicina lietot atstarotājus

17.01.2023.

Laika posmā no 2022. gada 1. līdz 31. decembrim Mārupes novada pašvaldības policijas dežūrdaļa ir saņēmusi un apkalpojusi 129 izsaukumus.

 • Reaģējot uz izsaukumu, tika konstatēts, ka kāda persona veselības problēmu dēļ apdraud savu un ģimenes locekļu drošību un veselību. Tika izsaukta Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta brigāde, kas, izvērtējot situāciju, pieņēma lēmumu personu hospitalizēt. Policija sniedza atbalstu personas nogādāšanai ārstniecības iestādē.
 • Tika saņemta informācija, ka pa autoceļu A10 pārvietojas persona neadekvātā stāvoklī, apdraudot savu un satiksmes drošību. Persona bija ģērbusies neatbilstoši laika apstākļiem un nevarēja adekvāti atbildēt uz uzdotajiem jautājumiem, tādēļ nekavējoties tika izsaukta Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta brigāde, kura, izvērtējot situāciju, pieņēma lēmumu personu hospitalizēt.
 • Tika saņemta informācija par personu stiprā alkohola reibumā; uzsākts administratīvā pārkāpuma process. Tā kā personai nebija noteiktas dzīvesvietas, tā tika nogādāta Nakts patversmē.
 • Policijas iecirknī ieradās persona, kas norādīja, ka ir atradusi ieroču munīciju un vēlas to nodot. Veicot apskati, informācija apstiprinājās. Uz notikuma vietu tika izsaukti Valsts policijas darbinieki, kuri veica tālākās procesuālās darbības.
 • Tika saņemts izsaukums par to, ka sabiedriskā transporta pieturā atrodas persona bezpalīdzīgā stāvoklī (guļ aukstumā). Nekavējoties ierodoties notikumu vietā,  informācija apstiprinājās. Ņemot vērā, ka personai nebija pastāvīgas dzīvesvietas, policijas darbinieki pieņēma lēmumu personu  nogādāt  Nakts patversmē.


Laika posmā no 2022. gada  1. līdz  31. decembrim Mārupes novada pašvaldības policijas amatpersonas uzsāka 55 administratīvā pārkāpuma lietas: 

 • par alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu lietošanu publiskā vietā, izņemot vietas, kur alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību  patērēšanai uz vietas atļāvusi pašvaldība vai Valsts ieņēmumu dienests, vai par atrašanos publiskā vietā tādā reibuma stāvoklī, kas traucē sabiedrisko kārtību vai drošību – 2;
 • par Atkritumu apsaimniekošanas likuma pārkāpumiem – 13;
 • par Apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpšanu – 32;
 • par Ceļu satiksmes likuma pārkāpumiem  – 4;
 • par dzīvesvietas deklarēšanas pārkāpumiem – 2;
 • par Bērnu tiesību aizsardzības likuma pārkāpumiem – 1;
 • par Meža likuma pārkāpumiem – 1. 

AICINĀM LIETOT ATSTAROTĀJUS DIENNAKTS TUMŠAJĀ LAIKĀ

Pašvaldības policija aicina gājējus ievērot Ceļu satiksmes noteikumu prasības diennakts tumšajā laika posmā - ja ceļš nav pietiekami un vienmērīgi apgaismots, gājējiem, kas atrodas uz brauktuves vai nomales, jābūt tērptiem atstarojošā vestē vai apģērbā ar labi redzamiem gaismu atstarojoša materiāla elementiem.    


AICINĀM NEPIEĻAUT SUŅU KLAIŅOŠANU

Pēdējā laikā regulāri tiek saņemti izsaukumi un sūdzības par klaiņojošiem un agresīviem suņiem, tādēļ Mārupes novada pašvaldības policija atgādina, ka suņa īpašnieka pienākums ir rūpēties par mājdzīvniekiem un nepieļaut to klaiņošanu. Visiem suņiem, sasniedzot sešu mēnešu vecumu, ir jābūt reģistrētiem Lauksaimniecības datu centrā. Suņi, kuri ir reģistrēti, klaiņošanas gadījumā netiek nogādāti patversmē, jo pašvaldības policijai ir iespēja noskaidrot īpašnieku un to atdot saimniekam, neradot īpašniekam papildus izmaksas par patversmes pakalpojumiem. Lūgums ievērot šīs prasības un atbildīgi izturēties pret likumā noteiktiem pienākumiem.


ATGĀDINĀM

2022. gada 18. novembrī spēkā stājušies Mārupes novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 48/2022 “Ielu un nekustamo īpašumu nosaukumu, ēku numuru vai nosaukumu plākšņu izvietošana un noformēšana Mārupes novadā”, kas nosaka kārtību, kādā Mārupes novada administratīvajā teritorijā noformējamas un izvietojamas ielu un laukumu nosaukumu, nekustamo īpašumu adrešu plāksnes, kā arī administratīvo atbildību par šo noteikumu pārkāpumiem.

Noteikumu mērķis ir nodrošināt adresācijas objekta atrašanās vietas ātru noteikšanu un veidot vienotu vizuālo tēlu ar ielu nosaukumu plāksnēm.


Adrešu un nosaukumu plāksnes jāizvieto pie visiem adresācijas objektiem, kuriem ir piešķirta adrese, uz visiem zemesgabaliem uz kuriem atrodas ēkas vai būves, t.sk. arī žogs un pagaidu būves, neatkarīgi no tā, vai šīs ēkas ir vai nav nodotas ekspluatācijā.


Ielu nosaukumu plāksnes jāizvieto visās ielās.


Par adresācijas objekta plāksnes izgatavošanu un izvietošanu, kā arī to uzturēšanu labā tehniskā un vizuālā stāvoklī (zīmēm jābūt tīrām, bez redzamiem bojājumiem, ar skaidri salasāmiem uzrakstiem), kā arī teksta informācijas aktualizāciju un atbilstību Valsts valodas likuma prasībām, atbild:

 • neapbūvētiem zemesgabaliem - nekustamā īpašuma īpašnieki vai tiesiskie valdītāji;
 • apbūvētiem zemesgabaliem, uz kuriem atrodas daudzdzīvokļu mājas - nama apsaimniekotājs (par ēkas adreses vai nosaukuma plāksnes un par dzīvokļu numuru plāksnes izvietošanu ēkas ārpusē), bet tā neesamības gadījumā - ēku īpašnieki vai tiesiskie valdītāji;
 • dzīvojamo telpu grupām un nedzīvojamo telpu grupām - īpašnieki vai tiesiskie valdītāji;
 • apbūvētiem zemesgabaliem, uz kuriem atrodas nedzīvojama ēka vai viendzīvokļa, dvīņu vai rindu dzīvojamā māja - ēkas īpašnieks vai tiesiskais valdītājs.

Pašvaldības ielām, ceļiem un laukumiem plāksnes izgatavo par pašvaldības budžeta līdzekļiem, un uzstādīšanu veic pašvaldības īpašumu pārvalde.

Uzziniet vairāk: Īpašumu numerācijas plāksnes