Pakalpojumi

Pieteikuma iesniegšana piekrišanai paternitātes atzīšanai

Pakalpojuma saņemšanas kārtība

Vecāku iesniegumu paternitātes atzīšanai Dzimtsarakstu nodaļā var iesniegt:
1) reģistrējot bērna dzimšanu,
2) pirms bērna dzimšanas, ja vecāki līdz bērna dzimšanai neplāno noslēgt laulību,
3) pēc tam, kad dzimšana jau reģistrēta.
- Ja paternitāte tiek atzīta bērnam, kurš vecāks par 12 gadiem, arī bērnam jāierodas Dzimtsarakstu nodaļā, lai rakstiski apstiprinātu piekrišanu paternitātes atzīšanai.

- Bērna tēvs, kurš nav sasniedzis pilngadību, iesniegumu bērna paternitātes atzīšanai var iesniegt ar savu vecāku vai aizbildņa piekrišanu.
Dzimtsarakstu nodaļas amatpersona  uz iesnieguma vai tiesas sprieduma pamata izdara papildinājumus dzimšanas reģistrā un izsniedz jauna satura bērna dzimšanas apliecību.


 

Pakalpojuma apraksts

Ja bērna vecāki nav reģistrējuši savstarpēju laulību, ziņas par tēvu bērna dzimšanas reģistrācijas dokumentos var ierakstīt, iesniedzot Dzimtsarakstu nodaļā vecāku kopīgu paternitātes atzīšanas iesniegumu,  vai pamatojoties uz tiesas spriedumu par paternitātes noteikšanu vai paternitātes fakta konstatēšanu. Ja bērnam tiesā ir noteikta paternitāte, konstatēts paternitātes fakts vai arī apstrīdēts paternitātes pieņēmums, papildinājumus dzimšanas reģistra ierakstā izdara, pamatojoties uz tiesas spriedumu.

Reģistrējot bērna dzimšanu, pamatojoties uz bērna mātes, bērna mātes vīra un bērna bioloģiskā tēva kopīgu paternitātes atzīšanas iesniegumu ar lūgumu par bērna tēvu dzimšanas reģistrā ierakstīt bērna bioloģisko tēvu, nevis bērna mātes vīru vai bijušo vīru, dzimšanas reģistrā veic attiecīgo ierakstus.

Kontaktinformācija un pakalpojuma saņemšanas vieta

Mārupes novada Dzimtsarakstu nodaļa
Daugavas iela 29, Mārupe,
Mārupes pag., Mārupes nov., LV-2167
Centra iela 4, Piņķi,
Babītes pag., Mārupes nov., LV-2107
Tālr. nr.: 67149878 (Mārupe), 67914292 (Piņķi)
E-pasta adrese: dzimtsaraksti@marupe.lv 

 

 

 

 

Termiņš
Viena darba diena
Pakalpojuma maksa
Nav
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti
  1. Abu vecāku parakstīts paternitātes atzīšanas iesniegums. 
  2. Paternitātes trīspusējās atzīšanas iesniegums no laulātajiem un bērna bioloģiskā tēva tikai reģistrējot bērna dzimšanu – jāiesniedz oriģināls.
  3. Tiesas spriedums par paternitātes noteikšanu, ja paternitāte noteikta tiesā.
  4. Paternitātes trīspusējās atzīšanas iesniegums no laulātajiem un bērna bioloģiskā tēva, tikai reģistrējot bērna dzimšanu.
  5. Vecāku personu apliecinoši dokumenti - jāuzrāda oriģināls.
  6. Vecāku laulības apliecība, ja vecāki laulību noslēguši pēc bērna piedzimšanas - jāuzrāda oriģināls.