Pakalpojumi

Administratīvais līgums par detālplānojuma realizāciju pa daļām

Pakalpojuma saņemšanas kārtība

1. Detālplānojuma īstenotājs iesniegumā pašvaldībai pamato nepieciešamās izmaiņas detālplānojuma realizācijas kartībā, tai skaitā norāda detālplānojuma realizācijas sadalījumu pa kārtām un to īstenošanas termiņus;
2. Attīstības nodaļas teritorijas plānotājs elektroniski nosūta Detālplānojuma īstenotājam atbilstoši detālplānojuma realizācijas kārtībai un saņemtajam iesniegumam sagatavoto Administratīvā līguma projektu;
3. Detālplānojuma īstenotājs rakstiski (elektroniski uz e-pastu teritorijas plānotājam vai iesniegts ar pavadvēstuli Mārupes novada domē) sniedz nepieciešamo papildus informāciju vai saskaņojumu;
4. Ja saņemts saskaņojums, līguma projekts tiek iekļauts lēmumprojektā par Detālplānojuma realizāciju pa daļām vai lēmumprojektā par grozījumiem Administratīvajā līgumā;
5. Pēc lēmuma pieņemšanas, Attīstības nodaļas teritorijas plānotājs sagatavo parakstīšanai līgumu un organizē tā parakstīšanu (uzaicina ierosinātāju uz pašvaldību vai nosūta dokumentāciju parakstīšanai), reģistrē līgumu pašvaldības sistēmā.

Pakalpojuma pieprasīšanas veids:

E-adrese  (t.sk. elektr. parakst.)
E-pasts (t.sk. elektr. parakst.)
Pasts (t.sk. kurjers, ierakstīta vēstule) 
Klātienē
Iestādes e-pakalpojums (mājaslapa)

Pakalpojuma saņemšanas veids:
Klātiene
Pasts
E-pasts, e-adrese (ja dokumenti parakstīti ar drošu elektronisko parakstu)

 

Pakalpojuma apraksts

Pakalpojums attiecas uz atļauju mainīt detālplānojuma īstenošanas kārtību, paredzēt tā realizāciju pa daļām.
Izskatot detālplānojuma īstenotāja iesniegumu un izvērtējot apstiprinātā detālplānojuma realizācijas kārtību, tiek sagatavots administratīvā līguma vai tā grozījumu projekts. Saskaņotā līguma redakcija kā līguma projekts tiek apstiprināta ar Domes lēmumu par Detālplānojuma realizāciju pa daļām (vai ar lēmumu par grozījumiem detālplānojumā realizācijas kārtībā).
Lēmums nepieciešams, lai Valsts zemes dienestā reģistrētu jaunas zemes vienības, neveicot pilnīgu detālplānojuma teritorijas sadali.

Normatīvie akti, kas regulē pakalpojuma sniegšanu

1. Teritorijas attīstības plānošanas likuma 31.panta pirmā un otrā daļa
2. Pašvaldības instrukcija “Vienotie nosacījumi detālplānojumu
īstenošanai, kas ietverami Administratīvā līguma projektā” (apstiprināta ar 26.10.2016. MND lēmumu Nr.6)

Kontaktinformācija un pakalpojuma saņemšanas vieta

  Mārupes novada pašvaldība, Attīstības un plānošanas pārvalde
teritorijas plānotāja Dace Žīgure
tālrunis 67149862
e-pasts: dace.zigure@marupe.lv
Daugavas iela 29, Mārupe
Mārupes novads, LV-2167

Apmeklētāju pieņemšanas laiks:
Pirmdienās, ceturtdienās: 9.0-18.00
e-pakalpojums.png

Termiņš
1 līdz 1,5 mēneši
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

- sniegums, kurā norādītas detālplānojuma izbūves kārtas, un to termiņi, vai citi nosacījumi;
- ēkā esošais detālplānojums;
- pilnvara (ja ir pārstāvības tiesības).