Mārupes novada domes sēde

Nākamā Mārupes novada domes sēde notiks 2021.gada 24.februārī Plkst. 13.00 attālināti.

Darba kārtība:

Attīstības  un vides jautājumu komitejas iesniegtie lēmumprojekti:

 1. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses  un nosaukuma piešķiršanu, un lietošanas mērķa noteikšanu (6 gab.).
 2. Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu (2 gab.).
 3. Par nosaukuma piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu.
 4. Par zemes lietošanas mērķa maiņu (8 gab.).
 5. Par adreses piešķiršanu.
 6. Mārupes novada pašvaldības energopārvaldības plāna apstiprināšanu.
 7. Par Mārupes novada domes konkursa “Mammu bizness Mārupē” nolikuma un projektu pieteikumu vērtēšanas komisijas izveidošanu un apstiprināšanu.
 8. Par Mārupes novada domes īpašumā esošo 2/5 domājamo daļu no nekustamā īpašuma – zemes gabala Mēmeles ielā 1, Mārupē, Mārupes novadā, kadastra Nr.8076 007 0633, pārdošanas cenas apstiprināšanu un atsavināšanu par noteikto cenu.
 9. Par Mārupes novada domes īpašumā esošo 207/5489 domājamo daļu no nekustamā īpašuma – zemes gabala Mazcenu aleja 5C, Jaunmārupē, Mārupes novadā, kadastra Nr.8076 011 0799, pārdošanas cenas apstiprināšanu un atsavināšanu par noteikto cenu.
 10. Par nekustamā īpašuma Kurmales ielā 19, Mārupē, Mārupes novadā, kadastra Nr.8076 007 1184 daļas aptuveni 0,0229 ha platībā pieņemšanu dāvinājumā.
 11. Par nekustamā īpašuma Penkules ielā 126, Mārupē, Mārupes novadā, kadastra Nr.8076 003 1126 daļas aptuveni 0,0371 ha platībā un 0,0360 ha platībā pieņemšanu dāvinājumā.
 12. Par nekustamā īpašuma Paleju ielā 69, Mārupē, Mārupes novadā, kadastra Nr.8076 003 0948 daļas aptuveni 0,0245 ha platībā pieņemšanu dāvinājumā.
 13. Par atbalsta piešķiršanu energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Mārupes novadā, Jaunmārupē, Mazcenu aleja 6.
 14. Par administratīvā līguma noslēgšanu ar SIA “KVL Baltic”.
 15. Par Mārupes pagasta padomes 2005.gada 30.augusta saistošo noteikumu Nr.16 „Mārupes pagasta nekustamā īpašuma “Paleju iela 86” detālplānojums” atcelšanu.
 16. Par lokālplānojuma, ar kuru  groza teritorijas plānojumu nekustamā īpašuma Lambertu iela 3 (“Grundmaņi”), Mārupē, Mārupes novadā, kadastra Nr. 80760030317, teritorijā, izstrādes uzsākšanu.
 17. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamo īpašumu “Gabijas” (kadastra Nr.80760111182) un “Betiņas” (kadastra Nr.80760110908), Mārupes novadā, teritorijai
 18. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma Gaujas iela 30, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr.80760071150) teritorijai.
 19. Par nekustamo īpašumu “Mežmaļi”, kadastra Nr.80760120107, un īpašuma ar kadastra Nr.80760120526, Mārupē, Mārupes novadā detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai.
 20. Par zemesgabala iegūšanu īpašumā.

 

Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas iesniegtie lēmumprojekti:

 1. Par finansiālu atbalstu sportistam.
 2. Par nolikuma “Tiesību piešķiršanas kārtība bērnu un jauniešu nometņu organizēšanai Mārupes novadā 2021.gadā” apstiprināšanu.
 3. Par grozījumiem nolikumā “Mārupes novada pirmsskolas izglītības iestādes “Zeltrīti” nolikums”.
 4. Par brīvpusdienu nodrošināšanu.
 5. Par Mārupes novada izglītības iestāžu izglītojamo ēdināšanas finansējuma apmēra apstiprināšanu.
 6. Par tiesībām slēgt līdzdarbības līgumu un saņemt finansējumu valsts pārvaldes uzdevuma veikšanai.

 

Finanšu komitejas iesniegtie lēmumprojekti:

 1. Par nomas maksas samazināšanu un kavējuma procentu un līgumsodu nepiemērošanu, atbrīvošanu no nomas maksas.
 2. Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās nokavējuma naudas  dzēšanu.
 3. Par deleģēšanas līguma termiņa pagarināšanu (3 gab.).
 4. Par iepirkuma “Ielu un ceļu ikdienas uzturēšanas darbi” organizēšanu un iepirkuma komisijas apstiprināšanu.
 5. Par iepirkuma “Ielu un ceļu uzturēšana ziemas sezonā” organizēšanu un iepirkuma komisijas apstiprināšanu.
 6. Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņa pagarinājumu 2021.gadā.
 7. Par Mārupes novada pašvaldības autoceļu un ielu saraksta ar noteiktām uzturēšanas klasēm apstiprināšanu.
 8. Par līdzfinansējuma piešķiršanu SIA “Mārupes Tenisa skola”.
 9. Par reorganizācijas plāna konstatējuma daļas apstiprināšanu.
 10. Par privātpersonu līdzmaksājumu atcelšanu Mārupes novada Sporta centram.
 11. Par apvienotā Mārupes novada Vēlēšanu komisijas nolikuma apstiprināšanu.
 12. Par atļauju savienot amatus.