Paziņojums par saistošajiem noteikumiem detālplānojumam Mārupes pagastā

18.01.2022.

Paziņojums par Mārupes pagasta padomes 2003. gada 19. maija saistošo noteikumu Nr. 23  „Mārupes novada saimniecības “Jaunaudzes” detālplānojums” atzīšanu par spēku zaudējušiem daļā par nekustamajiem īpašumiem “Pūces”, “Salacas”, “Ernesti, “Nāras” un “Sīgas” Mārupē, Mārupes pagastā  un saistošo noteikumu  Nr. 32/2021 izdošanu.

Mārupes novada pašvaldība paziņo, ka ar 2021. gada 22. decembra lēmumu Nr. 23 (prot. Nr. 16) ir apstiprināti saistošie noteikumi Nr. 32/2021 „Par Mārupes pagasta padomes 2003.gada 19. maija saistošo noteikumu Nr. 23 “Mārupes novada saimniecības “Jaunaudzes” detālplānojums” atzīšanu par spēku zaudējušiem daļā par nekustamajiem īpašumiem “Pūces (kadastra Nr. 80760071642),  “Salacas” (kadastra Nr. 80760071645), “Ernesti” (kadastra Nr. 80760071644), “Nāras” (kadastra Nr. 80760071645) un “Sīgas” (kadastra Nr. 80760071646) Mārupe, Mārupes pagasts, Mārupes novads”. Detālplānojums zaudē spēku ar saistošajiem noteikumiem noteiktajā daļā ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdi. Vienlaikus detālplānojuma teritorijā saglabājas noteiktās projektētās ielas sarkanās līnijas atbilstoši lokālplānojumā Mārupes un Tīraines ciemu ielu tīkla un sarkano līniju precizēšanai (apstiprināts ar 2017. gada 30. augusta saistošajiem noteikumiem Nr. 24/2017) noteiktajam risinājumam.

Ar lēmuma un saistošo noteikumu pilnu saturu var iepazīties pašvaldības mājaslapā, sadaļā Pašvaldība/Attīstība un plānošana/ Detālplānojumi,  Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā. Saistošie noteikumi par detālplānojumu atcelšanu tiek publicēti arī  www.likumi.lv.