Sabiedrība

Atgādinām par pašvaldības sniegto atbalstu daudzbērnu ģimenēm un tā saņemšanas kārtību

08.09.2020.

Pirms gada Mārupes novada dome pieņēma saistošos noteikumus, lai turpmāk noteiktā apjomā atbalstītu daudzbērnu ģimenes. Uz šo brīdi ikmēneša pabalstu bērnam no 1,5 gadu vecuma līdz mācību uzsākšanai skolā saņēmušas 160 daudzbērnu ģimenes, kopumā šim mērķim no budžeta izlietojot 63514,00 eiro. Savukārt ikgadējais pabalsts daudzbērnu ģimenēm par bērnu, kurš iegūst pamata izglītību vispārējās izglītības iestādē, izmaksāts 48 mājsaimniecībām un šim mērķim izlietoti 2160,00 eiro no pašvaldības budžeta.

Saskaņā ar Mārupes novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 17/2019 “Par pašvaldības pabalstu daudzbērnu ģimenēm Mārupes novadā” pašvaldība atbalsta daudzbērnu ģimeņu trešos un nākamos bērnus, piešķirot divu veidu pabalstus - 40 eiro apmērā mēnesī bērnam no 1,5 gadu vecuma līdz skolas gaitu uzsākšanai un 40 eiro apmērā gadā bērnam no 1.līdz 9.klasei.

Daudzbērnu ģimene šo noteikumu izpratnē ir ģimene, kuru pilngadīgu locekļu  aprūpē ir vismaz trīs bērni, to skaitā aizbildnībā esoši un audžuģimenē ievietoti bērni. Par daudzbērnu ģimenes bērnu uzskatāma arī pilngadīga persona, kas nav sasniegusi 24 gadu vecumu, ja tā iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību.

Pabalsts tiek izmaksāts tad, ja visi daudzbērnu ģimenes pilngadīgie locekļi, kas aprūpē bērnus, un bērni, kuriem tiek prasīts atbalsts, ir deklarēti vienā mājsaimniecībā Mārupes novada administratīvajā teritorijā vismaz vienu gadu pirms pabalsta pieprasīšanas. Pabalstu var saņemt viens no bērna vecākiem vai likumīgais pārstāvis, iesniedzot iesniegumu.

Iesniegumi pabalsts saņemšanai jāiesniedz Mārupes novada domes Sociālajā dienestā, Daugavas ielā 29, Mārupē, Mazcenas alejā 33/3, Jaunmārupē, 3.stāvā pirmdienās un ceturtdienās 9.00 – 18.00 vai dienas centrā “Skulte”, Skultes ielā 31, Skultē, pirmdienās 10.00 – 14.00, ceturtdienās 14.00 – 19.00.

Iesniegumus var iesniegt arī elektroniski ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot to uz e-pasta adresi socialaisdienests@marupe.lv.

Saistošie noteikumi un iesnieguma veidlapa pieejama mājaslapā šeit

Informāciju par pabalsta daudzbērnu ģimenēm piešķiršanu var saņemt, zvanot pa tālr. 25673050.