Pakalpojumi

Pabalsts daudzbērnu ģimenēm

Pakalpojuma saņemšanas kārtība

Pašvaldība finansiāli atbalsta daudzbērnu ģimenes, kuru atbalstāmo bērnu, Saistošo noteikumu izpratnē, un viena no bērna vecākiem/aizbildņiem (turpmāk – bērna likumiskais pārstāvis) dzīvesvieta vismaz vienu gadu pirms pieteikuma iesniegšanas ir deklarēta Mārupes novada administratīvajā teritorijā.
Lai saņemtu pabalstu, pabalsta pieprasītājs iesniedz Mārupes novada Sociālajā dienestā iesniegumu un uzrāda personas apliecinošu dokumentu.
Atbalsta apmērs:
1) 40 euro apmērā mēnesī bērnam no 1,5 gadu vecuma līdz bērns uzsāk apgūt pamatizglītības programmu vispārējas izglītības iestādē; 
2) 80 euro apmērā gadā bērnam kurš iegūst pamatizglītības programmu vispārējās izglītības iestādē
Daudzbērnu ģimene šo noteikumu izpratnē ir ģimene, kuras likumisko pārstāvju aprūpē ir vismaz trīs bērni, to skaitā aizbildnībā esoši un audžuģimenē ievietoti bērni. Par daudzbērnu ģimenes bērnu uzskatāma arī pilngadīga persona, kura nav sasniegusi 24 gadu vecumu, ja persona iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību.

Pakalpojuma pieprasīšanas veids:

E-adrese  (t.sk. elektr. parakst.)
E-pasts (t.sk. elektr. parakst.)
Pasts (t.sk. kurjers, ierakstīta vēstule) 
Klātienē

Pakalpojuma saņemšanas veids:

Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas veidam.

Pakalpojuma apraksts

Mārupes novada pašvaldības pabalsts iedzīvotājiem bez materiālās situācijas izvērtēšanas.
Saskaņā ar saistošajiem noteikumiem Nr. 9/2023 “Par pašvaldības pabalstu daudzbērnu ģimenēm Mārupes novadā” pašvaldība turpmāk atbalstīs daudzbērnu ģimeņu trešos un nākamos bērnus, kā arī divus reizē dzimušus vienas mātes bērnus, ja pirms viņu piedzimšanas ģimenē jau ir vismaz viens bērns, un trīs un vairāk reizē dzimušus vienas mātes bērnus. 

Veidlapas
Iesniegums(23.36 KB)
Kontaktinformācija un pakalpojuma saņemšanas vieta

Mārupes novada Sociālais dienests

  • Daugavas iela 29, Mārupe (tālr.67149869)
  • Mazcenu aleja 33/3, Jaunmārupe (tālr.67933735)
  • Centra iela 3, Piņķi (tālr.67914550)
  • Daudzfunkcionālais centrs "Babīte", Liepu aleja 17, Babīte (tālr.67914924)
  • Dienas centrs "Tīraine", Viršu iela 4, Tīraine (tālr.27873903)

Pirmdienās, ceturtdienās  9.00 - 18.00.

Dienas centrā Skulte, Skultes iela 31, Skulte (tālr.67806599)

Pirmdienās 10.00 – 14.00

Ceturtdienās 14.00 – 19.00 

e-pasts: socialaisdienests@marupe.lv

Pakalpojuma maksa
Nav
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

IESNIEGUMS pašvaldības pabalsta daudzbērnu ģimenei saņemšanai