Pakalpojumi

Pabalsts daudzbērnu ģimenēm

Pakalpojuma saņemšanas kārtība

Nepieciešams iesniegt Sociālajā dienestā iesniegumu.

Pakalpojuma pieprasīšanas veids:

E-adrese  (t.sk. elektr. parakst.)
E-pasts (t.sk. elektr. parakst.)
Pasts (t.sk. kurjers, ierakstīta vēstule) 
Klātienē

Pakalpojuma saņemšanas veids:

Skaidrā naudā - Mārupes novada domes kasē

Pārskaitījums uz klienta norādīto bankas kontu

Pakalpojuma apraksts

Saskaņā ar saistošajiem noteikumiem Nr. 17/2019 “Par pašvaldības pabalstu daudzbērnu ģimenēm Mārupes novadā” pašvaldība turpmāk atbalstīs daudzbērnu ģimeņu trešos un nākamos bērnus, piešķirot divu veidu pabalstus - 40 eiro apmērā mēnesī bērnam no 1,5 gadu vecuma līdz skolas gaitu uzsākšanai un 40 eiro apmērā gadā bērnam no 1.līdz 9.klasei.

Daudzbērnu ģimene šo noteikumu izpratnē ir ģimene, kuru pilngadīgu locekļu  aprūpē ir vismaz trīs bērni, to skaitā aizbildnībā esoši un audžuģimenē ievietoti bērni. Par daudzbērnu ģimenes bērnu uzskatāma arī pilngadīga persona, kas nav sasniegusi 24 gadu vecumu, ja tā iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību.

Kādi ir nosacījumi pabalsta saņemšanai?

Pabalsts tiek izmaksāts tad, ja visi daudzbērnu ģimenes pilngadīgie locekļi, kas aprūpē bērnus, un bērni, kuriem tiek prasīts atbalsts, ir deklarēti vienā mājsaimniecībā Mārupes novada administratīvajā teritorijā vismaz vienu gadu pirms pabalsta pieprasīšanas.

Kas var saņemt pabalstu?

Pabalstu var saņemt viens no bērna vecākiem vai likumīgais pārstāvis, iesniedzot iesniegumu.

Veidlapas
Iesniegums(17.85 KB)
Kontaktinformācija un pakalpojuma saņemšanas vieta

Iesniegums jāiesniedz Mārupes novada domes Sociālajā dienestā

  • Daugavas ielā 29, Mārupē, vai Mazcenas alejā 33/3, Jaunmārupē, 3.stāvā pirmdienās un ceturtdienās 9.00 – 18.00
  • Dienas centrā “Skulte”, Skultes ielā 31, Skultē, pirmdienās 10.00 – 14.00, ceturtdienās 14.00 – 19.00

Iesniegumu var iesniegt arī elektroniski ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot to uz e-pasta adresi socialaisdienests@marupe.lv

Informāciju par pabalsta piešķiršanu daudzbērnu ģimenēm var saņemt, zvanot pa tālr. 25673050.

Pakalpojuma maksa
Nav
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

IESNIEGUMS pašvaldības pabalsta daudzbērnu ģimenei saņemšanai