Turpinās projekta īstenošana.

02.07.2012.

eraf_normal ES karogs-īstais_normal

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Mārupes novada Dome turpina īstenot projektu „Mārupes novada pašvaldības darbinieku aktīvāka un kvalitatīvāka līdzdalība Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu plānošanā un īstenošanā”.

Projekta galvenais mērķis ir panākt aktīvāku un kvalitatīvāku Mārupes novada Domes līdzdalību Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā, apmācot 30 pašvaldības darbiniekus, kā efektīvi plānot darbus, lai iegūtu iespējami vairāk laika, ko veltīt projektu ideju ģenerēšanai, gatavošanai un īstenošanai, pārņemot labo praksi no citām novadu pašvaldībām šo pasākumu īstenošanai un nodibinot sadarbību kopīgai dalībai projektos.

Projekta tiešā mērķa grupa ir pašvaldības darbinieki, t.sk. iestāžu vadītāji – projektu sagatavošanā un īstenošanā iesaistītie speciālisti.

Projekta iesniedzējs ir Mārupes novada Dome. Sadarbības partneris – Ķekavas novada Dome. Projekta ietvaros pieredzē dalīsies Jaunpils novada dome.

Projekta īstenošanas vieta: Mārupes novads.

Projekta īstenošanas laiks: 9 kalendārie mēneši, t.i., no 01.04.2012. līdz 31.12.2012.

Projekta ietvaros paredzēts realizēt šādas galvenās aktivitātes: projekta administrēšana, apmācības, divi pieredzes apmaiņas pasākumi - semināri, projekta rezultātu izvērtēšana, publicitātes nodrošināšana.

Projekta īstenošanai paredzētās kopējās attiecināmās izmaksas ir 7 439,69 LVL. Attiecināmais Eiropas Sociālā fonda finansējums: 7 439,69 LVL (septiņi tūkstoši četri simti trīsdesmit deviņi lati un 69 santīmi) jeb 100% no Projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.

Darbības programmas 2007.–2013.gadam nosaukums:   1. Cilvēkresursi un nodarbinātība
Prioritātes numurs un nosaukums: 1.5. Administratīvās kapacitātes stiprināšana
Pasākuma numurs un nosaukums: 1.5.2. Cilvēkresursu kapacitātes stiprināšana
Aktivitātes numurs un nosaukums: 1.5.2.2. Sociālo partneru, nevalstisko organizāciju un pašvaldību kapacitātes stiprināšana
Apakšaktivitātes numurs un nosaukums: 1.5.2.2.3. Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai