Biedrības “Pierīgas partnerība” aktualitātes

10.01.2024.

Biedrība “Pierīgas partnerība” ir noslēgusi SVVA stratēģijas 2014.  - 2020. gadam  īstenošanu, kuras mērķis bija veicināt teritorijas atpazīstamību, tai skaitā attīstot tūrisma iespējas.

No 2016. līdz 2023. gadam biedrība “Pierīgas partnerība” ir saņēmusi 240 uzņēmējdarbības un 104 sabiedriskā labuma projektu pieteikumus.  Kopā ir īstenoti 88 uzņēmējdarbības projekti un  radītas 65 jaunas darba vietas. Tāpat ir īstenoti 40 sabiedriskā labuma projekti, izstrādātas 25 sabiedriskās aktivitātes un labiekārtots 41 publiskais infrastruktūras objekts. Plašāk ar īstenotajiem LEADER projektiem var iepazīties biedrības mājaslapā: www.pierigaspartneriba.lv.

Sākot ar 2024. gadu, biedrība uzsāk jaunās SVVA stratēģijas 2023. - 2027. gadam īstenošanu, kuras mērķis ir stiprināt vietējo ekonomiku, tai skaitā viedu un ilgtspējīgu risinājumu ieviešanu un veicināt sabiedrības, tai skaitā vietējo kopienu iesaistīšanos Olaines un Mārupes novadu  teritorijas attīstībā. Tiklīdz tiks izstrādāta projektu veidlapa un vērtēšanas nosacījumi, tiks sludināti projektu konkursi, sākot ar 2024. gada otro ceturksni. SVVA stratēģija 2023. - 2027. gadam pieejama: www.ej.uz/PP_SVVA23-27.

Arī turpmāk biedrība “Pierīgas partnerība” kā NVO info punkts sniegs atbalstu vietējām organizācijām, kopienām, nodrošinot apmācības, pieredzes braucienus, tematiskās tikšanās un citas aktivitātes. Jau pirmajā ceturksnī plānots tiešsaistes mācību seminārs.

Sadarbībā ar Pierīgas tūrisma asociāciju tiks izstrādāta tūrisma aplikācija, veidotas apmācības tūrisma speciālistiem, īstenotas dažādas mārketinga aktivitātes, turpinot Pierīgas tūrisma attīstību, kā arī ilgtspējīgu un digitālu risinājumu ieviešanu tūrismā. Vairāk par šo ieskaties: www.exitriga.lv.  

2024. gads būs notikumiem bagāts arī Pierīgas reģiona uzņēmēju LEADER sadarbības projektā “(sa)DARBĪBA: uzņēmēju sadarbības ekosistēmas stiprināšana”. Jau tiek apzināti uzņēmumi, kuri darbojas atbilstoši ilgtspējīgiem un inovatīviem darbības risinājumiem. 2024. gada pirmajā pusgadā katru mēnesi uzņēmumi tiks aicināti iesaistīties Pop-up pasākumā, kurā ne tikai tiek veicināta vietējo uzņēmēju atpazīstamība un parādīti ilgtspējīgi un inovatīvi uzņēmuma darbības risinājumi, bet arī ir iespēja meklēt savstarpējo sadarbību.

Arī šogad biedrība “Pierīgas partnerība” sadarbībā ar Mārupes un Olaines novadu pašvaldībām plāno “Māju kafejnīcu dienu” norisi augustā. Pieteikšanās kafejnīcu saimniekiem būs atvērta aprīlī.

Tāpat NVO Fonda projektā “Kaimiņu kopienu kopspēks” kopā ar “Partnerība “Daugavkrasts”” tiks turpināta sadarbība ar vietējo kopienu jeb apkaimju pārstāvjiem, tostarp organizējot pieredzes braucienu uz Kurzemi septembrī un līdzdarbojoties ar finansiālu atbalstu pašu kopienu organizētajos pasākumos. Tāpat tiks turpināts darbs ar mentoringu līdz pat rudenim tām kopienām, kas vēlas veidoties, augt un sasniegt kādus mērķus. Savukārt vasaru plānots iesākt ar iespēju iedzīvotājiem satikties “Iedzīvotāju forumā” maija beigās.

 

Biedrība „Pierīgas partnerība” ir vietējā rīcības grupa, kas darbojas Mārupes un Olaines novadu teritorijā. Apvienojam pašvaldības, nevalstisko organizāciju un uzņēmējdarbības pārstāvjus, lai kopīgiem spēkiem veicinātu teritorijas attīstību un uzlabotu iedzīvotāju dzīves kvalitāti. Vairāk: www.pierigaspartberiba.lv.

Biedrība “Pierīgas partnerība”