Biedrība “Pierīgas partnerība” aicina iepazīties un gatavoties atbalsta pieteikšanai LEADER projektu konkursā 2024. gadā

20.02.2024.

Ar 2024. gadu vietējā rīcības grupa Mārupes un Olaines novadu teritorijā, biedrība “Pierīgas partnerība”, ir sākusi jauno sabiedrības virzītas vietējās attīstības (SVVA) stratēģijas 2023. - 2027. gadam īstenošanu. Tās ietvaros var saņemt finansiālu atbalstu gan uzņēmējdarbībai, gan arī sabiedriskām aktivitātēm.

Stratēģijas īstenošanas mērķis ir tādu projektu piesaiste un īstenošana, kas veicina viedu risinājumu ieviešanu uzņēmējdarbībā, sekmē kopienu attīstību un veicina sabiedrības, t.sk. jauniešu, iesaisti sabiedrisko aktivitāšu dažādošanā, t.sk. attīsta kultūras, sporta, sociālo pakalpojumu piedāvājumu, rīko aktivitātes, kas veicina iedzīvotāju izpratni par videi draudzīgiem risinājumiem un brīvprātīgo darbu.

Plānots, ka jau 2024. gada pavasarī tiks izsludināts pirmais projektu konkurss uzņēmējdarbības atbalstam SVVA stratēģiskā mērķa  "Attīstīta viedā uzņēmējdarbība" sasniegšanai. Plānots, ka tā rezultātā tiks izveidoti, attīstīti vietējie produkti un pakalpojumi, kā arī radītas jaunas darba vietas.

Tas nozīmē, ka arī uzņēmējdarbības projektos ir jāparedz produktīvāk izmantot vietējos resursus un veicināt teritorijas atpazīstamību. Projekta konkursā tiks atbalstīti tādi projekti, kas ieviesīs viedus un ilgtspējīgus risinājumus, vai digitālus risinājumus, attīstot vietējo produktu ražošanu vai pakalpojumu uzlabošanu, piemēram, īstenojot aktuālas metodes: bioekonomika, aprites ekonomika, energoefektivitāte, zaļā mobilitāte, digitalizācija, sociāli atbildīga uzņēmējdarbība, kopprojekti u.tml. Tradicionālā preču ražošana, pakalpojumu sniegšana notiktu, izmantojot jaunas metodes, piemērojot netradicionālus un radošus risinājumus.

1.1.rīcībā “Atbalsts uzņēmumiem viedu risinājumu ieviešanai" LEADER projekta attiecināmo izmaksu summa ir 30 000 eiro apmērā.  

1.2.rīcībā “Atbalsts jaunajiem uzņēmumiem lauku teritorijā” jeb “Lauku biļete” ir atbalsts, kas ir pieejams fiziskām un juridiskām personām, kas plāno uzsākt saimniecisko darbību lauku teritorijā, t.i. ārpus Mārupes un Olaines pilsētas. Vienkāršoti atbalsta nosacījumi. LEADER projekta attiecināmo izmaksu summa ir 15 000 eiro apmērā,

Projektiem  ir saīsināts uzraudzības periods – trīs gadi. Pamata atbalsta intensitāte ir 40 %. Projektiem ir paaugstināta atbalsta intensitāti līdz  65% šādos gadījumos:

  • projektu iesniedz sociālās uzņēmējdarbības veicējs;
  • projekts tiks īstenots publiskā infrastruktūrā, kas ir labiekārtota SVVA Stratēģijas 2014.- 2020. gadam ietvaros;
  • ir saņemts pašvaldības apliecinājums par šāda projekta nozīmīgumu teritorijas attīstībā.

Priekšroka tiks dota projektiem, kas paredz inovatīvus risinājumus, ir kopdarbība, sekmē vietējo produktu ražošanu (mājražošanu, amatniecību) un ilgtspējīgu uzņēmumu attīstību, veicina tūrisma un aktīvās atpūtas attīstību un vietējo produktu tirdzniecību vietu izveidi vai attīstību.

Aicinām iepazīties ar jauno SVVA stratēģiju un sekot līdzi Projektu konkursa uzsaukumam biedrības mājaslapā www.pierigaspartneriba.lv.

Projektu konkurss norisināsies pēc iepriekšējā perioda iestrādnēm: projekta iesniegšana – viens mēnesis Lauku atbalsta dienesta elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (eps.lad.gov.lv), iesniedzot kopā ar visiem iepirkumu pamatojošiem dokumentiem. Katru projektu vērtē vismaz trīs piesaistīti neatkarīgi vērtētāji, tostarp novērtējot arī projekta pieteicēja sniegto prezentāciju.

Ņemot vērā, ka projektu ideju definēšana var prasīt papildu laiku, jau šobrīd esi gaidīts uz konsultācijām ar biedrības “Pierīgas partnerība” pārstāvjiem par atbalsta iespējām. E-pasta adrese: info@pierigaspartneriba.lv, tālruņa numurs: 28644888.

Biedrība “Pierīgas partnerība”