Pakalpojumi

Pašvaldības līdzfinansējums vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības apguvei privātajās vispārējās izglītības iestādēs

Pakalpojuma saņemšanas kārtība

Privātā skola klātienē, pa pastu vai elektroniski (elektroniski parakstītus) iesniedz pakalpojuma saņemšanai nepieciešamos dokumentus Mārupes novada Izglītības dienestā Konrāda ielā 5, Mārupē vai sūtot uz e-pastu elita.lecko@marupe.lv, sarmite.antina@marupe.lv. Pēc dokumentu izvērtēšanas pašvaldība sagatavo līgumu par atbalsta piešķiršanu, izmaksāšanas un izlietošanas kārtību, kuru pēc parakstīšanas no pašvaldības puses iesniedz privātajai skolai.

Atbalsts tiek piešķirts par skolēnu, kura deklarētā dzīvesvieta ir Mārupes novada administratīvajā teritorijā.

Pakalpojuma apraksts

Mārupes novada pašvaldības atbalsts par vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības apguvi privātajās vispārējās izglītības iestādēs (turpmāk – privātā skola) tiek piešķirts Latvijas Republikas Izglītības iestāžu reģistrā reģistrētajai privātai skolai, kas īsteno licencētu vispārējās pamatizglītības vai vispārējās vidējās izglītības programmu Mārupes novada teritorijā deklarētajiem bērniem.

Normatīvie akti, kas regulē pakalpojuma sniegšanu

2021.gada 27.janvāra Mārupes novada domes lēmums Nr.32 “Par privāto vispārējās izglītības iestāžu līdzfinansēšanu” 

Veidlapas
Iesniegums(17.8 KB)
Kontaktinformācija un pakalpojuma saņemšanas vieta

Klātiene

Mārupes novada Izglītības dienests,

Konrāda iela 5, Mārupe, Mārupe, Mārupes nov., LV – 2167

E-pasts

elita.lecko@marupe.lv; sarmite.antina@marupe.lv

Pasts

Mārupes novada Izglītības dienests,

Konrāda iela 5, Mārupe, Mārupe, Mārupes nov., LV – 2167

Telefons

26678608, 25448489

Termiņš
10 darba dienu laikā
Pakalpojuma maksa
Nav
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Privātā skola iesniedz pašvaldībā:

1. Iesniegumu, kurā norāda atbalsta pieprasīšanas pamatojumu (brīvā formā)

2. Privātās skolas izglītojamo sarakstu, kuri deklarēti Mārupes novada teritorijā

3. Privātās skolas akreditācijas lapas kopiju

4. Privātās skolas īstenojamo mācību programmu licences