Pakalpojumi

Notariālo darbību veikšana

Pakalpojuma saņemšanas kārtība

1.Vērsties Bāriņtiesā apmeklētāju pieņemšanas laikā līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu un notariālās darbības veikšanai nepieciešamos dokumentus.
2.Pakalpojuma apmaksa (izmantojot norēķinu karti iespējams norēķināties Bāriņtiesā, skaidras naudas norēķins iespējams Mārupes novada domes kasē, 2-8.kab. 2.stāvs, Daugavas ielā 29, Mārupē.
3.Notariālā akta izdošana.

Pakalpojuma pieprasīšanas veids:
Klātiene

Pakalpojuma saņemšanas veids:
Klātiene

Pakalpojuma apraksts

Mārupes novada Bāriņtiesa Civillikumā noteiktajos gadījumos sniedz palīdzību mantojuma lietu kārtošanā, gādā par mantojuma apsardzību, kā arī izdara apliecinājumus un pilda citus šā likuma 61.pantā norādītos uzdevumus, ja šajos novados nav notāra. Novados, kuros ir teritoriālā iedalījuma vienības, Bāriņtiesa minētos uzdevumus veic tajās novada teritoriālā iedalījuma vienībās, kurās nav notāra.

Saskaņā ar Bāriņtiesu likuma 61.panta otro daļu bāriņtiesas apliecinājums juridiskā ziņā pielīdzināms notariālajam apliecinājumam.

Bāriņtiesa:
1. Apliecina darījumu, ja to slēdz attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijas (Mārupes novadā) iedzīvotāji savstarpēji un ar citām personām un darījumu summa nepārsniedz  8537,00 EUR;
2. Apliecina līdzmantinieku un kopīpašnieku vienošanos par mantojuma vai kopīpašuma sadali (neatkarīgi no īpašuma vērtības), ja sadalāmā manta vai tās daļa atrodas attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā (Mārupes novadā);
3. Ieraksta testamentu grāmatā attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijas iedzīvotāju testamentus, pieņem glabāšanā to privātos testamentus (neatkarīgi no novēlētās mantas vērtības), kā arī pieņem bāriņtiesai glabāšanā nodoto testamentu atsaukumus (neatkarīgi no testatora dzīvesvietas);
4. Apliecina attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijas iedzīvotāju pilnvaras (izņemot universālpilnvaras) un pieņem pilnvaru atsaukumus;
5. Apliecina attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijas iedzīvotāju paraksta īstumu uz dokumentiem;
6. Apliecina tāda dokumenta noraksta, kopijas vai izraksta pareizību, kurš attiecas uz konkrēto personu;
7. Pēc līdzēju iesnieguma saņemšanas izsniedz paziņojumu par līguma grozīšanu vai uzteikšanu līdzēju pretējām pusēm, ja tās dzīvo attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā;
8. Apliecina parakstu uz nostiprinājuma lūguma zemesgrāmatai (Zemesgrāmatu likuma 60.pants), ja viens no līdzējiem dzīvo attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā;
9. Sagatavo dokumentu projektus.

Pakalpojuma maksa:
Par darījuma akta projekta sagatavošanu –  11,38 EUR
Par darījuma apliecināšanu – 7,11 EUR
Par testamenta sastādīšanu vai atsaukšanu – 18,50 EUR
Par testamenta pieņemšanu glabāšanā – 34,15 EUR
Par pilnvaras sagatavošanu – 4,27 EUR
Par pilnvaras apliecināšanu – 2,85 EUR
Par paraksta apliecināšanu – 2,85 EUR
Par apliecinājumu un citu darbību reģistra izraksta sastādīšanu un izsniegšanu – 1,42 EUR par katru lappusi
Par noraksta vai izraksta sastādīšanu –  1,42 EUR par katru lappusi
Par noraksta, izraksta vai kopijas apliecināšanu – 0,43 EUR par katru lappusi
Par paziņojuma izsniegšanu –  4,27 EUR
Par apliecības izsniegšanu par izsniegto paziņojumu –  4,27 EUR
Par nostiprinājuma lūguma sastādīšanu –  7,11 EUR
Par paraksta apliecināšanu uz nostiprinājuma lūguma – 4,27 EUR
Par mantojuma saraksta sastādīšanu – 48,38 EUR
Par cita veida dokumentu sastādīšanu –  4,27 EUR par katru lappusi.

Saskaņā ar Mārupes novada Domes saistošajiem noteikumiem Nr.16/2015 “Par valsts nodevu atvieglojumiem bāriņtiesas pakalpojumiem Mārupes novadā”piemērojami atvieglojumi valsts nodevai par bāriņtiesas sniegtajiem pakalpojumiem:

1.Trūcīgām personām, maznodrošinātām personām, personām ar pirmās vai otrās, vai trešās grupas invaliditāti, politiski represētām personām, Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem, Afganistānas kara dalībniekiem un nacionālo pretošanās kustības dalībniekiem, personām, kuru aprūpē ir trīs vai vairāk bērnu, audžuģimenēm, kurām Mārupes novada Bāriņtiesa ir piešķīrusi audžuģimenes statusu un kurās ar Mārupes novada bāriņtiesas lēmumu ir ievietots bērns, aizbildņiem, attiecībā uz kuriem Mārupes novada Bāriņtiesa ir pieņēmusi lēmumu piemēro atvieglojumus valsts nodevai par bāriņtiesas sniegtajiem pakalpojumiem - par pilnvaras sagatavošanu, par pilnvaras apliecināšanu, par paraksta apliecināšanu, par nostiprinājuma lūguma sagatavošanu, par paraksta apliecināšanu uz nostiprinājuma lūguma - 100% apmērā.
2.Personām, kurām saskaņā ar Mārupes novada Domes lēmumu tiek atsavināts nekustamais īpašums ievērojot Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likumā noteikto kārtību piemēro atvieglojumus - par nostiprinājuma lūguma sagatavošanu, par paraksta apliecināšanu uz nostiprinājuma lūguma - 100% apmērā.
3.Personām, kuras saskaņā ar Mārupes novada Domes lēmumu dāvina nekustamo īpašumu Mārupes novada Domei piemēro atvieglojumus - par nostiprinājuma lūguma sagatavošanu, par paraksta apliecināšanu uz nostiprinājuma lūguma - 100% apmērā.
4. Lai saņemtu 2.punktā minētos atvieglojumus, ja nepieciešamā informācija nav pašvaldības rīcībā, personai pirms dokumenta sastādīšanas ir jāuzrāda dokumenti, kas apliecina personas tiesības uz atvieglojumu saņemšanu:
4.1. Personām ar invaliditāti - invalīda apliecība;    
4.2. Politiski represētai personai – politiski represētās personas apliecība.
4.3. Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem, Afganistānas
kara dalībniekiem un nacionālo pretošanās kustības dalībniekiem – dalībnieka apliecība;
4.4. Personām, kuru aprūpē ir trīs vai vārāk bērnu – bērnu dzimšanas apliecības.

 

Kontaktinformācija un pakalpojuma saņemšanas vieta

Mārupes novada Bāriņtiesa
Konrādu iela 5, Mārupe
Mārupes nov., LV-2167
Tālr. 67149872, 28305978
e-pasts: barintiesa@marupe.lv 
elina.krastina@marupe.lv

Apmeklētāju pieņemšanas laiks:
Pirmdiena, ceturtdiena 9.00 - 18.00

Pakalpojuma maksa
Pēc apstiprinātā cenrāža
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Nepieciešams personu apliecinošs dokuments.
Par katras notariālās darbības nepieciešamajiem dokumentiem konsultēties ar Mārupes novada Bāriņtiesas notariālo funkciju izpildītāju Elīnu Krastiņu apmeklētāju pieņemšanas laikos vai pa tālruni 67149872, 28305978, vai sazinoties pa e-pastu: elina.krastina@marupe.lv