Pakalpojumi

Atļaujas saņemšana ielu tirdzniecībai

Pakalpojuma saņemšanas kārtība

1. Pieteikumu atļaujas saņemšanai kopā ar pamatojošiem dokumentiem iesniedz Klientu apkalpošanas centrā, nosūta pa pastu vai elektroniski, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu.
2. Pieteikumu tirdzniecības atļaujas saņemšanai izskata un attiecīgu lēmumu pieņem izpilddirektors 5 (piecu) darba dienu laikā pēc visu dokumentu saņemšanas, kas ir nepieciešami konkrētajam tirgotājam.
3. Pēc apstiprinājuma saņemšanas, atļaujas pieteicējs veic iemaksu Mārupes novada domes kontā vai Mārupes novada domes kasē skaidrā naudā vai ar norēķinu karti.
No nodevas par tirdzniecību publiskās vietās atbrīvojami pirmās un otrās grupas invalīdi un maznodrošinātās vai trūcīgas Mārupes novadā deklarējušās personas, kas stājās uzskaitē Mārupes novada Sociālajā dienestā atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un kuras tirgo pašu audzētu vai pašu ražotu produkciju, pēc attiecīgā Sociālā dienesta lēmuma uzrādīšanās.
4. Mārupes novada dome paziņo ielu tirdzniecības atļaujas pieteicējam par atļaujas izsniegšanu nosūtot paziņojumu pa pastu, elektroniski  vai saņemot to klātienē Klientu apkalpošanas centrā.

Pakalpojuma pieprasīšanas veids:
Klātiene
Pasts
E-pasts, e-adrese, iestādes e-pakalpojums, www.latvija.lv  (ja dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu)


Pakalpojuma saņemšanas veids:
Klātiene
Pasts
E-pasts, e-adrese  (ja dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu)

Pakalpojuma apraksts

Mārupes novada pašvaldība izsniedz speciālu rakstveida atļauju, kas apliecina, ka juridiska vai fiziska persona ir noteiktajā kārtībā saskaņojusi ar pašvaldību tirdzniecības vietu, laiku un tirdzniecībai paredzēto preču sortimentu/grupas.

Kontaktinformācija un pakalpojuma saņemšanas vieta

Mārupes novada domes
Klientu apkalpošanas centrs

Daugavas iela 29, Mārupe
Mārupes novads, LV-2167
Tālr. 67934695
e-pasts: marupe@marupe.lv

Darba laiks:
Pirmdienās, ceturtdienās: 9.00-18.00
Otrdienās, trešdienās: 9.00-17.00
Piektdienās: 9.00-15.00

e-pakalpojums.png

Termiņš
5 darba dienas
Pakalpojuma maksa
Dienas – 1,40 EUR Mēnesis – 28,00 EUR
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Atkarībā no tirgotāja juridiskā statusa un preču grupas/sortimenta:
1. Pieteikums atļaujas saņemšanai;
2. Juridiskās personas reģistrācijas apliecība vai individuālā darba reģistrācijas apliecība vai patents;
3. Fiziskās personas, kura atbildīga par normatīvo aktu ievērošanu tirdzniecības laikā, personu apliecinoša dokumenta kopija;
4. Atsevišķu uzņēmējdarbības veidu veikšanai nepieciešamās speciālās atļaujas (licences);
5. Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrēta kases aparāta tehniskā pase;
6. Limitēto dabas resursu (zivju, medījumu, ogu, augu u.c.) ieguves atļauja vai izziņa par zemes lietošanas tiesībām, lai noteiktu pārdodamās produkcijas izcelsmi;
7. Pārtikas un veterinārā dienesta izziņa - gadījumos, ja tiek tirgotas pārtikas preces;
8. Nekustamā īpašuma īpašnieka rakstiska piekrišana par tirdzniecības vietas ierīkošanu, ja tirdzniecības vietu paredzēts ierīkot privātīpašumā esošajā teritorijā;
9. Saskaņojumu ar pasākuma rīkotāju par tirdzniecības veikšanu pasākuma norises laikā un vietā, ja tirdzniecība paredzēta attiecīgā pasākuma norises laikā un vietā, izņemot gadījumu, ja pasākuma rīkotājs ir Mārupes novada pašvaldība;
10. Saimnieciskās darbības reģistrāciju apliecinoša dokumenta kopija vai fiziskās personas apliecinājums, ka tā neveic saimniecisko darbību vai saskaņā ar likumu ''Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" var nereģistrēties kā saimnieciskās darbības veicēja, kā arī nenodarbina citas personas;
11. Saskaņojums ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju – privātpersonu – vai valsts īpašumā esošā nekustamā īpašuma valdītāju, izņemot gadījumus, ja tirdzniecība tiek plānota publiskajos ūdeņos, par paredzēto tirdzniecību, ja tirdzniecība tiks veikta minētajā nekustamajā īpašumā;
12. Apliecinājums par pašvaldības nodevas par tirdzniecību publiskās vietās samaksu.