Visas ziņas

Turpinās projekta „Mārupes pagasta izglītības iestāžu informatizācija” īstenošana

02.07.2012.
Mārupes novada Dome turpina īstenot projektu „Mārupes pagasta izglītības iestāžu informatizācija” (vienošanās Nr. 2009/0241/3DP/3.2.2.1.2/09/IPIA/VIAA/526). Tas tiek īstenots 3.2.2.1.2. apakšaktivitātes „Izglītības iestāžu informatizācija” ietvaros. Projektu finansē no šādiem avotiem: Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums; Valsts budžeta finansējums. Projektu administrē Valsts izglītības attīstības aģentūra. Projekta īstenošanas laiks: 01.2010. – 09.2012. Projekta ietvaros: Mārupes pamatskolai iegādāts 1 portatīvais dators un 1 multimediju tehnikas komplekts. Jaunmārupes sākumskolai...

Projekts "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Mārupē" 1.kārta

30.06.2012.
Informāciju par ielām, kurās tiks veikta ūdensvada un kanalizācijas infrastruktūras izbūve, lūdzu, SKATĪT KARTĒ. Pirmdien, 22.augustā, Mārupē ES Kohēzijas fonda (KF) līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Mārupē” ietvaros notika svinīgā līguma parakstīšana ar būvfirmu „Re&Re” par ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvdarbiem Mārupē. Svinīgajā līguma parakstīšanas pasākumā piedalījās Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Raimonds Vējonis, Mārupes novada Domes priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs, a/s „Mārupes komunālie pakalpojumi” valdes loceklis Juris Ivanovs...

Paziņojums par sabiedrisko apspriešanu detālplānojumam

29.05.2012.
Mārupes novada dome pieņēmusi lēmumu Nr.6 Par detālplānojuma sabiedrisko apspriešanu nekustamam īpašumam Plieņciema iela 35A (kadastra nr.80760031094) (23.05.2012., sēdes protokola Nr.10 pielikums Nr.6). Detālplānojuma sabiedriskā apspriešana tiek izsludināta no šā gada 18.jūnija līdz šā gada 6.jūlijam. Detālplānojuma 1.redakcija ir pieejama apskatei Mārupes novada domes 1.stāva vestibilā (Daugavas iela 29, Mārupe). Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma izstrādei var iesniegt Mārupes novada Būvvaldē (Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167) rakstveidā līdz 2012.gada 6...

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu

05.05.2012.
Saskaņā ar Mārupes novada domes 2012.gada 28.marta sēdes lēmumu Nr.2 (prot. Nr.5, piel. Nr.2) tiek uzsākta detālplānojuma izstrāde nekustamajiem īpašumiem Bebru iela 36, Bebru iela 38 un Bebru iela 40, Mārupe, Mārupes nov. Detālplānojuma izstrādes pamatojums – koriģēt īpašuma robežas un iebraucamā ceļa sarkanās līnijas. Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana – savrupmāju teritorija. Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma izstrādei var iesniegt Mārupes novada pašvaldībā (Daugavas ielā 29, Mārupē, Mārupes novadā, LV-2167) līdz 2012.gada 22.maijam. Detālplānojuma izstrādes...

Paziņojums par detālplānojuma uzsākšanu

02.05.2012.
„Detālplānojuma grozījumu izstrāde uzsākta, pamatojoties uz Mārupes novada pašvaldības 25.04.2012. lēmumu Nr.5 (sēdes protokola Nr.7, pielikums Nr.5) „Par Mārupes pagasta 2009.gada 17.jūnija saistošo noteikumu Nr.16 „Mārupes pagasta saimniecības „Mazcīruļi”, „Vidzemes nams”, „Kazaki -1”, „Jaunvārnas”, „Branguļi”, „Jaunbranguļi”, „Kazāki”, „Kuģenieki”, „Vilki”, „Vārnas-A”, „Mazcīruļi-B”, „Lacumi-1”, „Vārnas”, „Vārnas-1” detālplānojums” grozījumu izstrādāšana". Detālplānojuma izstrādes vadītājs – Mārupes novada pašvaldības būvvaldes vadītāja Aida Lismane. Saskaņā ar Mārupes novada, Mārupe...

Projekta ietvaros Mārupes vidusskolā attīstīts lokālais datortīkls

02.04.2012.
Projekta „Mārupes pagasta izglītības iestāžu informatizācija” (vienošanās Nr. 2009/0241/3DP/3.2.2.1.2/09/IPIA/VIAA/526) ietvaros Mārupes vidusskolā š.g. pirmajā ceturksnī tika attīstīts lokālais datortīkls. Tā ir pirmā no divām aktivitātēm, kas projekta ietvaros īstenojamas Mārupes vidusskolā. Š.g. rudenī Mārupes vidusskolā tiks piegādāti un uzstādīti 24 stacionārie datori. Plānojam, ka projekta īstenošanas rezultātā tiks nodrošināta atbilstoša infrastruktūra, kas veicinās efektīvāku informācijas un komunikāciju tehnoloģiju izmantošanu izglītības iestādē, tādejādi uzlabojot izglītības...

Paziņojums par būvniecības ieceres nodošanu publiskai apspriešanai

05.03.2012.
Pamatojoties uz Mārupes novada Domes 29.02.2012. sēdē pieņemto lēmumu Nr.22 (sēdes protokols Nr.4) tiek nodota publiskajai apspriešanai būvniecības iecere par dīķa izveidošanu "Jaunviesītēs", Jaunmārupē, zemes kadastra Nr. 8076-011-0430. Būvniecības ierosinātājs: SIA „KVL Baltic”, reģ.nr. LV40103355654, Amatas iela 13, atbildīgā persona: Konstantins Gribovskis tālr.+37126644612 ; Projektētājs: SIA „ĢEO” reg.nr. LV40003011453, Rankas iela 5a, Rīga, atbildīgā persona: Andrejs Mihelsons, tālr. +37167381642 ; Būvniecības ieceres prezentācijas vieta un laiks: 13.martā plkst. 17.00 Mārupes novada...

Paziņojums par sākotnējo sabiedrisko apspriešanu Cenas tīreļa kūdras purva ieguves lauku paplašināšanai

15.02.2012.
Ierosinātājs, AS „OLAINES KŪDRA”, vienotais reģistrācijas numurs LV40003006999, juridiskā adrese - Rīgas iela 21, Olaine, Olaines nov., LV-2114, mob. 20016356, 29121602 upenka@inbox.lv, purvs08@inbox.lv, www.georesursi.lv Paredzētā darbības vieta, Cenas tīreļa purvs, Rīgas novads, Mārupes, Babītes un Olaines pagastu teritorijas, kadastra numuri 8076-011-0640, 8048-014-0048, 8080-003-0085, 8080-007-0078. Lēmums nr. 93 par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu, Rīgā, 2012.gada 28.februārī. Kūdras ieguvi plānots veikt ar frēzkūdras paņēmiena metodi. Paredzētā darbības teritorija...

Skultes sākumskolai projekta ietvaros piegādāts multimediju tehnikas komplekts

02.01.2012.
Skultes sākumskolā ir saņemts un uzstādīts multimediju tehnikas komplekts, kas sastāv no portatīvā datora, interaktīvās tāfeles, projektora un digitālās datu kameras. Multimediju komplekss iegādāts Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta „Mārupes pagasta izglītības iestāžu informatizācija” aktivitātes „Izglītības iestāžu informatizācija” ietvaros (vienošanās Nr. 2009/0241/3DP/3.2.2.1.2/09/IPIA/VIAA/526). Skultes sākumskola ir pirmā no četrām Mārupes novada izglītības iestādēm, kurā tiek uzstādīti informatīvo tehnoloģiju komplekti. Vēl šādas mācību kabinetu aprīkojumu iekārtas tiks...

Parakstīts līgums par Mārupes vidusskolas sporta zāles būvniecību

20.09.2011.
Bildes skatīt galerijā Otrdien, 20.septembrī, tika parakstīts būvdarbu līgums ar atklāta konkursa rezultātā izvēlētu pilnsabiedrību „KW” par Mārupes vidusskolas sporta zāles būvniecību. Vienlaikus tika noslēgts arī būvniecības darbu autoruzraudzības līgums ar SIA „Arhitekte G. Kursīte”. Būvdarbi tiks veikti saskaņā ar SIA „Arhitekte G. Kursīte”” izstrādāto tehnisko projektu un SIA „BELSS” izstrādātā tehniskā projekta „Mārupes vidusskolas pagalma labiekārtojuma un autostāvvietu izbūves tehniskais projekts” daļu. Līguma kopējā vērtība ir LVL 1 108 028.17 Saskaņā ar līguma nosacījumiem būvniecību...

Mārupē uzsāk centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūves darbus

14.09.2011.
Ceturtdien, 15.septembrī, plkst.11:30 Mārupē, Daibes un Lielās ielas krustojumā, ar Kohēzijas fonda atbalstu svinīgi tika uzsākta centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve. Būvniecības darbus, saskaņā ar noslēgto līgumu, veiks būvfirma „RE&RE”. Pasākumā piedalījās Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Raimonds Vējonis, Mārupes novada Domes priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs, a/s „Mārupes komunālie pakalpojumi” valdes loceklis Juris Ivanovs un būvfirmas RE&RE valdes loceklis Didzis Putniņš. Mārupes novada Domes priekšsēdētājs M.Bojārs pateicās Vides aizsardzības un...

Uzsākta detālplānojuma izstrāde "Starptautiskā lidosta "Rīga"" teritorijai

30.05.2011.
Mārupes novada Dome 25.05.2011. pieņēmusi lēmumu Nr.1.1 „Par detālplānojuma izstrādi nekustamā īpašuma „Starptautiskā lidosta „Rīga”” teritorijas austrumu daļai” (teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana –lidlauka, darījumu, ražošanas, turpmākās izpētes un plānošanas teritorija) un lēmumu Nr.1.2 „Par detālplānojuma izstrādi nekustamā īpašuma „Starptautiskā lidosta „Rīga”” teritorijas rietumu daļai” (teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana – lidlauka teritorija). Detālplānojumu izstrādes vadītāja – Būvvaldes vadītāja A.Lismane. Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus detālplānojumu izstrādei...

Paziņojums par paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu

10.04.2011.
Ierosinātājs: akciju sabiedrība „Latvenergo” Paredzētās darbības vieta:elektropārvades tīklu savienojuma „Kurzemes loks” 3. posms – Tume - Rīga Paredzētās darbības iespējamās norises vietas: Tukuma novads (Tumes, Slampes, Degoles, Džūkstes pagasti), Engures novads (Smārdes pagasts), Babītes novads (Salas un Babītes pagasti), Dobeles novads (Jaunbērzes pagasts), Jelgavas novads (Valgundes pagasts, Kalnciems), Mārupes novads, Rīga. Paredzētās darbības nosaukums: „Elektropārvades tīklu savienojuma „Kurzemes loks 3. posma –Tume – Rīga – 110 kV elektropārvades līnijas rekonstrukcija un tās...

Par izpēti „Starptautiskās lidostas” Rīga” sasaiste ar valsts galveno autoceļu tīklu un pilsētas maģistrālajām ielām”

15.03.2011.
Pēc Satiksmes ministrijas iniciatīvas tiek veikta izpēte starptautiskās lidostas” Rīga” sasaistei ar valsts galveno autoceļu tīklu un pilsētas maģistrālajām ielām. Mārupes novada iedzīvotājiem šis projekts vairāk pazīstams ar nosaukumu: Dienvidu tilta turpinājums līdz lidostai „Rīga”, kas Mārupes novada teritorijas plānojumā 2009. gadā izstrādājot tā grozījumus tika iezīmēts, kā turpmākās izpētes un plānošanas teritorija 60m platā joslā no Jelgavas šosejas ( valsts autoceļš A-8 ) līdz lidostas pievedceļam ( valsts autoceļš P-133 ). Izpēti veic SIA „BRD projekts” . Uz doto brīdi ir precizēts...

Paziņojums par jauna Mārupes novada teritorijas plānojuma izstrādi 2014.-2026.gadam

05.02.2011.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, un Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumu Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 32.punktu, 2011.gada 25.janvāra sēdē, Mārupes novada Dome pieņēma lēmumu nr.7 uzsākt Mārupes novada Teritorijas plānojuma 2014. – 2026.gadam izstrādi un apstiprināja Mārupes novada Teritorijas plānojuma 2014. – 2026.gadam Darba uzdevumu. Par Mārupes novada Teritorijas plānojuma 2014. – 2026.gadam izstrādes vadītāju tika apstiprināta būvvaldes vadītāja Aida Lismane. Teritorijas plānojuma izstrādes grafiks un...

Paziņojums par būvniecības ieceres nodošanu publiskai apspriešanai

05.12.2010.
Mārupes novada Dome nodod publiskai apspriešanai sabiedriskas iestādes būvniecības ieceri Mazcenu alejā 33/3, Jaunmārupē, Mārupes novadā. Būvniecības ierosinātājs: Mārupes novada Dome Reģ.nr. 90000012827 Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads Atbildīgās amatpersonas: Mārupes novada būvvaldes vadītāja Aida Lismane tālr. 67149879 Mārupes novada Domes izpilddirektors Ivars Punculis tālr. 67149877 Projektētājs: A/S „LX grupa” Reģ.nr. 40003015243 Krasta iela 44 Rīga Atbildīgā persona: Inese Bikše tālr. 67812168 Sabiedriskas iestādes būvniecības ieceres prezentācijas sēde notiks Mārupes novada...

Paziņojums par būvniecības ieceres par tehnikas novietnes (angāra) būvniecību Mārupes novada „Binderi” publisko apspriešanu

02.12.2010.
Pamatojoties uz Mārupes novada Domes 29.09.2010. sēdē pieņemto lēmumu Nr.33 (sēdes protokols Nr.15) tiek nodots publiskajai apspriešanai būvniecības iecere par tehnikas novietnes (angāra) būvniecību Mārupes novada „Binderi”, zemes kadastra Nr. 8076-012-0240. Būvniecības ierosinātājs Ervīns Česnauskas, tālrunis 29485766, projektētāja Lolita Zerviņa SIA 2A projekts, tālrunis 29542826. Informatīvie materiāli par būvniecības ieceri apskatāmi Mārupes novada Domes ēkas vestibilā Daugavas ielā 29, Mārupē, Mārupes novads laikā no 07.12.2010. līdz 10.01.2011.darba dienās no plkst.9.00 līdz 17.00...