Vēl līdz 7.oktobrim var aizpildīt aptauju par transporta sistēmas attīstību novadā

30.09.2022.

Šī gada aprīlī pieņemts lēmums par Mārupes novada Teritorijas plānojuma 2024. -2036. gadam izstrādi. Jaunajā teritorijas plānojumā, integrējot līdzšinējos atsevišķo Mārupes pagasta un Babītes un Salas pagastu teritorijas plānošanas dokumentu risinājumus, tiks izstrādāts teritorijas attīstības telpiskais risinājums un apbūves noteikumi, kas sekmēs Mārupes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022. - 2034. gadam vadlīniju ieviešanu un Attīstības programmā 2022. - 2028. gadam paredzēto pasākumu īstenošanu. 

Dokumenta izstrādes procesā ļoti svarīgs ir iedzīvotāju viedoklis un priekšlikumi transporta sistēmas attīstībai novadā (mikromobilitātes risinājumi, pašvaldības nozīmes ceļu tīkls, valsts autoceļu pārbūves un Rail Baltica dzelzceļa infrastruktūras izbūves ietekmes). Mikromobilitātes infrastruktūru veido gājēju un velosipēdu ceļi, un tā ir nozīmīga satiksmes infrastruktūras daļa.

Esam izveidojuši interaktīvu aptauju, ar kuras palīdzību vēlamies noskaidrot jūsu mobilitātes (precīzāk, mikromobilitātes) paradumus novada kontekstā - esošos un, jūsuprāt, nepieciešamos.

Lūgums veltīt nedaudz laika (~7 min) aptaujas izpildei. Lūgums aptauju aizpildīt izmantojot datoru, lai interaktīvās kartes funkcijas būtu izmantojamas visērtāk. Aptauju būs iespējams aizpildīt līdz 7. oktobrim.

APTAUJA