Tiek meklētas energoefektīvas kopienas!

21.12.2020.

Energoefektīvas kopienas Mārupes novadā esam meklējuši un mums par prieku arī atraduši jau kopš 2017. gada, kad Mārupes novada pašvaldība kā asociētais partneris sadarbībā ar Rīgas Plānošanas reģionu INTERREG VB Baltijas jūras reģiona programmas 2014.-2020.gadam ietvaros kopā ar vēl citām 8 Eiropas valstīm iesaistījās projektā “Co2mmunity” par vietējo iedzīvotāju grupu (kopienu) atjaunojamās enerģijas projektu kopradīšanu un kopfinansēšanu.

Ar informāciju par projektu var iepazīties www.marupe.lv sadaļā viedie risinājumi/projekts Co2mmunity. Šī projekta realizācijā iesaistījās arī divas Mārupes novada kopienas – 18 dzīvokļu māja Mazcenu alejā 15 un 6 sekciju rindu māja Lielā ielā 160. Šobrīd katra no kopienām iegūst saules enerģiju, uzkrājot kā esošajiem, tā potenciālajiem lietotājam būtiskus datus un pieredzi, kas ļauj vērtēt saules enerģijas izmantošanas lietderīgumu, identificēt problēmas un nepieciešamos risinājumus kopienas tālākai energoefektīvai saimniekošanai.

Interesentus aicinām apmeklēt mājas lapu www.marupe.lv/viedie risinājumi/atjaunojami energoresursi/saražotā saules enerģija - dati, lai uzzinātu vairāk par katrai no kopienām izvēlēto enerģijas ieguves risinājumu un iegūtajiem datiem.

Projekts turpinās, tādēļ tiek meklētas jaunas kopienas. Projekta izpratnē atjaunojamās enerģijas kopiena ir iedzīvotāju brīvprātīgi izveidota apvienība ar kopēju interesi energoefektivitātes pasākumu īstenošanā, ieviešot alternatīvus (visbiežāk, atjaunojamos) energoresursus sava patēriņa pilnīgai vai daļējai samazināšanai, tādējādi veicinot attiecīgās kopienas energoneatkarību.

Atjaunojamās enerģijas kopienām var būt atšķirīga juridiskā forma, to īstenotajiem projektiem var būt atšķirīga gatavības pakāpe, bet tās visas vieno kopīga iedzīvotāju vēlme ražot enerģiju, izmantojot atjaunojamos energoresursus. 

Šajā projekta posmā būtiskākā ir iedzīvotāju kopienu vajadzību izpēte un potenciālo atbalsta mehānismu apzināšana, pēc kuras tiktu izvērtēta arī iespēja piešķirt nelielus grantus atsevišķu kopienu enerģijas pilotprojektu darbības efektivitātes praktiskai izvērtēšanai.

Ja iedzīvotāju kopiena, kuru Jūs pārstāvat, ir ieinteresēta līdzdarboties Energize co2mmunity aktivitāšu ieviešanā un vēlme kļūt par vienu no Rīgas plānošanas reģiona īstenotās izpētes objektiem, aicinām Jūs sazināties ar projekta koordinatori Rīgas plānošanas reģionā Sanitu Paegli (sanita.paegle@rpr.gov.lv).

Savukārt individuālos saules enerģijas ražotājus (pašpatēriņam) aicinām iesūtīt savu pieredzes stāstu par saules enerģijas izmantošanas plusiem un mīnusiem uz e-pastu dzivozali@marupe.lv, lai dalītos uzkrātajā pieredzē ar citiem novadniekiem, palīdzot pieņemt izsvērtus lēmumus pārejā uz zaļo enerģiju. Pieredzes stāstus plānots publiskot pašvaldības mājas lapā www.marupe.lv.