Piešķirts pašvaldības nozīmes ielas statuss Rudzu ielas posmam Jaunmārupē, Mārupes pagastā

20.09.2023.

Mārupes novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) dome 30.08.2023. pieņēmusi lēmumu Nr. 37 (prot. Nr. 16) “Par pašvaldības nozīmes ielas statusa noteikšanu Rudzu ielai, Jaunmārupē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā”, lemjot piešķirt Pašvaldības nozīmes ielas statusu Rudzu ielai (kadastra apzīmējumi 80760110859, 80760111124, 80760111123, 80760111122, 80760111120, 80760111119,  80760110900, 80760111382),   iekļaujot Rudzu ielas posmu Mārupes novada ielu un ceļu uzturēšanas sarakstā. 

Pašvaldības nozīmes ielas statuss piešķirts, īpašnieku iesniegumu. Ar pieņemto lēmumu atbilstoši Zemes pārvaldības likuma 8.¹ panta piektajai daļai tiek noteikts, ka iela būs publiski lietojama. 

Ar domes lēmumu iespējams iepazīties Pašvaldības tīmekļa vietnes www.marupe.lv sadaļā  Sabiedrība/Vide un infrastruktūra/Ielas un ceļi (saite: https://www.marupe.lv/lv/sabiedriba/vide-un-infrastruktura/ielas-un-celi). 

Kontaktinformācija: Pašvaldības Attīstības un plānošanas pārvaldes Zemes ierīcības speciāliste Lauma Erdmane (tālruņa numurs: 67149862, e-pasta adrese: lauma.erdmane@marupe.lv) speciālistu konsultāciju laikā - pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 9.00 līdz 18.00.

dp