Sabiedrība

Ielas un ceļi

Mārupes novada transporta infrastruktūru veido valsts, pašvaldības un privāto īpašnieku ceļu tīkls, ielas un dzelzceļa līnija Rīga – Jelgava. Mārupes novadā ielu un ceļu tīklu kopgarums ir vairāk kā 240 km, no kuriem nepilni 100 km jeb ~ 40 % ir privātīpašumā esošas ielas un ceļi.

Mārupes novadā par pašvaldības īpašumā esošajām ielām un ceļiem, par to pārraudzību un apsaimniekošanu atbild Mārupes novada pašvaldības īpašumu pārvalde, kas ir Mārupes novada domes izveidota iestāde, kuras uzdevums ir nodrošināt pašvaldībai piederošā un piekrītošā nekustamā īpašuma racionālu un lietderīgu izmantošanu organizēšanu, pārraudzību un apsaimniekošanu.

Par satiksmei bīstamām bedrēm un citiem ar Mārupes novada pašvaldības ielu un ceļu uzturēšanu sastītiem jautājumiem aicinām sazināties ar Pašvaldības īpašumu pārvaldi.

Tālrunis: 26467729 | E-pasts: ipasumu.parvalde@marupe.lv

Kopš 2016. gada nekustamo īpašumu īpašniekiem ir iespēja nodot pašvaldībai zemes vienības (privātās ielas zemes daļu) sarkano līniju robežās. Lai uzsāktu ielas nodošanu pašvaldībai, sākotnēji visas ielas īpašniekiem jāvienojas un jāiesniedz visu īpašnieku parakstīts kolektīvais iesniegums, kurā izteikta vēlme zemi zem ielas nodot pašvaldībai. Atsavināšanas procesā radušos saistītos izdevumus sedz pašvaldība, kas ietver ar zemes zem ielas nodalīšanu, uzmērīšanu, ierakstīšanu Zemesgrāmatā, banku atļauju apmaksu u.c.

Par ielu atsavināšanas procesu, lūdzu rakstīt Mārupes novada domes Attīstības nodaļai uz

e-pastu: ilze.kremere@marupe.lv vai lauma.erdmane@marupe.lv 


Plānošanas dokumenti, kas nosaka pašvaldības ielu un ceļu infrastruktūras apsaimniekošanu un attīstību

Informācija sadaļā atjaunota 18.03.2021.