Pieredzes apmaiņas vizīte Turcijā mūžiglītības programmas Comenius ietvaros

08.11.2012.

Projekta „Ceļā uz iekļaujošu izglītību”, kas ar Eiropas Savienības finansējumu tiek īstenots mūžizglītības programmas Comenius apakšprogrammas Reģionālās partnerības ietvaros, š.g. oktobra beigās Mārupes pašvaldības darba grupa devās vizītē uz Kilis pilsētu Turcijā, lai iepazītu un attīstītu iekļaujošas izglītības īstenošanu abu dalībvalstu pašvaldību izglītības iestādēs.

Vizītes ietvaros projekta dalībnieki iepazinās ar projekta „Ceļā uz iekļaujošo izglītību” partneriem, izzināja Turcijas izglītības, sociālo un kultūras vidi, kā arī iepazinās ar Turcijas izglītības sistēmu, plāniem, darbībām un projektiem iekļaujošās izglītības jomā.

 Darba grupas sastāvā bija Domes priekšsēdētāja vietniece Līga Kadiģe, kuras pārziņā ir izglītības sistēma Mārupes novadā, pašvaldības sociālā dienesta pārstāvji, izglītības iestāžu vadītāji un speciālie pedagogi.

Projekta „Ceļā uz iekļaujošu izglītību” iniciators un vadošais partneris ir Kilis reģionālā pārvalde Turcijā, kas uzaicināja Mārupes pašvaldību piedalīties projektā un dalīties pieredzē.

 „Iekļaujošā izglītība ir elastīga un individuāli piemērojama atbalsta sistēma bērniem un jauniešiem ar speciālām izglītības vajadzībām, ar uzvedības vai mācīšanās traucējumiem. Tā kļūst arvien aktuālāka, jo bērnu, kuriem nepieciešama palīdzība un pedagogu īpašs atbalsts, mūsdienās ir arvien vairāk. Pašlaik Mārupes pamatskolā tiek uzsākta speciāla apmācība bērniem ar īpašām vajadzībām, tāpēc bija interesanti iepazīties, kā šī atbalsta sistēma tiek organizēta Turcijā,” skaidro Mārupes novada Domes priekšsēdētāja vietniece Līga Kadiģe.

Mārupes pamatskola ar 2011./2012.m.g. ir uzsākusi iekļaujošo izglītību, licencējot divas speciālās izglītības programmas: bērniem ar garīgās attīstības traucējumiem un bērniem ar mācīšanās traucējumiem.
Skolas direktore Sigita Sakoviča stāsta, ka šie bērni Mārupes pamatskolā mācās vispārizglītojošās pamatizglītības programmas klasēs, apgūstot to pašu mācību standartu, ko citi bērni (bērni ar garīgās attīstības traucējumiem apgūst zināšanas, prasmes un iemaņas atbilstoši savām spējām, nesasniedzot standartā noteiktās prasmes), tikai saņemot sev nepieciešamo atbalstu mācību procesā.
Turcijā, Kiilis pilsētā, speciālo izglītību organizē līdzīgi kā Latvijā - speciālās izglītības iestādēs un vispārizglītojošās izglītības iestādēs. Bērni ar speciālajām vajadzībām Turcijā mācās nevis kopā ar vienaudžiem, kā tas ir Mārupes pamatskolā, bet gan atsevišķā klasē, pamatā apgūstot tikai pašapkalpošanās prasmes. Šajā klasē mācās bērni ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem. Bērniem ar ārsta (līdzīgi kā mums pedagoģiski medicīniskās komisijas) atzinumu ir iespēja 2x nedēļā apmeklēt rehabilitācijas centru, kurā ar viņiem strādā dažādi speciālisti, liela nozīme tiek veltīta fiziskajām aktivitātēm, uzsverot to, cik daudz bērns ar jauktiem attīstības traucējumiem spēj patstāvīgi veikt (pašapkalpošanās prasmes) pirms un cik pēc fizisko aktivitāšu kursa. Šie pakalpojumi tiek pilnībā apmaksāti no valsts līdzekļiem.
„Mūsu skolā mēs meklējam veiksmīgāko ceļu uz iekļaujošo izglītību, pamazām piesaistām atbalsta personālu (šobrīd skolā darbojas psihologs, logopēds, skolotāja, kura papildus sākumskolas pedagoga izglītībai ieguvusi ar speciālā pedagoga kvalifikāciju), no saviem pedagogu personāla resursiem nodrošinām skolotāja palīgu mācību stundās bērnam ar garīgās attīstības traucējumiem.
Mēs esam skola, kura izglītības procesu organizē tā, lai nodrošinātu ikviena skolēna izaugsmi atbilstoši viņa spējām un talantiem, rosinot lepoties ar saviem panākumiem un nekautrēties par savām neveiksmēm un kļūdām. Mēs esam šī ceļa sākumā un jebkura citu skolu pieredze palīdz mums meklēt savējo,” ir pārliecināta Mārupes pamatskolas direktore.
Vizītes ietvaros Mārupes pašvaldības darba  grupa tika uzņemta pie  Kilis provinces mēra un Kilis provinces nacionālās izglītības pārvaldes vadītāja. 

turcija-pie mēra_normal

Foto: Mārupes pašvaldības darba grupa pieņemšanā pie Kilis provinces mēra Turcijā

 

Tika apmeklēta Kilis provinces nacionālās izglītības pārvalde, kā arī vairākas izglītības iestādes - 4 vidusskolas, 3 pamatskolas, tai skaitā specializētā skola bērniem ar īpašām vajadzībām, un jaunuzceltais centrs bērniem ar invaliditāti. Projekta partneri dalījās pieredzē un zināšanās par skolu attīstības un stratēģijas plāniem, mācību stundu plāniem un mācību kvalitātes pārraudzības sistēmu. Vizītes laikā tika izzināta sociāli izglītojošā atbalsta sistēma skolēniem, kuri pakļauti sociālās atstumtības riskam, un skolēniem ar tādām mācību grūtībām kā disleksija, disgrāfija, diskalkulija.

Paredzams, ka dalība projektā uzlabos iesaistīto speciālistu – skolotāju un metodiķu pedagoģiskās prasmes, sniegs jaunas zināšanas didaktiskajās metodēs, dos nepieciešamās zināšanas darbā ar skolēniem ar īpašām vajadzībām.

Projekta ietvaros tiks organizētas arī diskusijas un darba grupas, kā arī izstrādāts informatīvs buklets, kurā tiks iekļauti labās prakses piemēri un cita noderīga informācija iekļaujošas izglītības jomā. Paredzam, ka ar tā palīdzību tiks uzrunātas izglītības iestādes, sociālie dienesti un sabiedrība kopumā par nepieciešamajiem uzlabojumiem iekļaujošajā izglītībā.

Vairāk informācijas par projektu lasīt šeit.

Projekts saņēmis finansējumu Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas ietvaros.

Par publikācijas saturu ir atbildīga Mārupes novada Dome un tā neatspoguļo Eiropas Komisijas vai Aģentūras viedokli, un tās nav nekādā veidā par to atbildīgas.

Muzizglitibas_programma-1024x160