Paziņojums par nekustamā īpašuma “Lielvalteri”, Mārupē, detālplānojuma apstiprināšanu

13.12.2019.

Saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma 29.pantu un Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" 124.punktu Mārupes novada dome paziņo, ka 2019.gada 27.novembrī pieņemts lēmums Nr.6 (sēdes prot. Nr.16) “Par nekustamā īpašuma “Lielvalteri”, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr.80760031163), detālplānojuma apstiprināšanu”.

Detālplānojums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tam, kad paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu publicēts oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”. Detālplānojuma īstenošana var tikt uzsākta pēc tam, kad parakstīts Administratīvais līgums par detālplānojuma īstenošanu. Ar detālplānojuma gala redakciju var iepazīties pašvaldības tīmekļa vietnē www.marupe.lv (šeit), ģeoportālā www.geolatvija.lv (šeit ) un Mārupes novada pašvaldības Attīstības nodaļā, Daugavas ielā 29, Mārupē, Mārupes novadā.