Par nekustamā īpašuma „Krastakmeņi” (Mārupes pagastā) detālplānojuma izstrādes uzsākšanu 

18.01.2022.

Mārupes novada pašvaldības dome 2021. gada 22. decembrī ir pieņēmusi lēmumu Nr. 20 (prot. Nr. 16) “Par nekustamā īpašuma „Krastakmeņi” Mārupes pagastā, Mārupes novadā (kadastra Nr. 80760090288), detālplānojuma izstrādes uzsākšanu”.

Detālplānojuma teritorija ir nekustamais īpašums „Krastakmeņi” ar kopējo platību 4,48 ha

Atbilstoši spēkā esošajam 2013. gada 18. jūnijā apstiprinātajam Mārupes novada (patlaban Mārupes pagasta) teritorijas plānojumam nekustamais īpašums “Krastakmeņi” atrodas ārpus ciema, funkcionālās zonas Savrupmāju apbūves teritorijas apakšzonā Mazsaimniecību apbūve ārpus ciemiem (DzSM), kur noteiktā minimālā zemes vienības platība ir 0,3000 ha un daļēji atrodas Mežu teritorijā (M), Ūdeņu teritorijas apakšzonā Upes, dīķi, ezeri (Ū), Autotransporta infrastruktūras objektu teritorijā (TR). Īpašums “Krastakmeņi” robežojas ar pašvaldības ceļu C-4 Mehāniskās darbnīcas – Peles.

Krastakmeņi

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir izstrādāt risinājumu īpašuma sadalei savrupmāju apbūves gabalos, veidot vienotu ielu tīklu detālplānojuma teritorijā un tai piegulošajos īpašumos, detalizēt teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus un paredzēt nosacījumus meža teritorijas izmantošanai un atmežošanai. Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir nekustamā īpašuma īpašnieks – juridiska persona.

Ar lēmumu un darba uzdevumu, kā arī turpmāko detālplānojuma izstrādes dokumentāciju var iepazīties Mārupes novada pašvaldības mājaslapā sadaļā Pašvaldība/ Attīstība un plānošana/ Detālplānojumi,  kā arī Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla Geolatvija.lv sadaļā Teritorijas attīstības plānošana

Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt līdz 2022. gada 14. februārim Mārupes novada pašvaldībā Daugavas ielā 29, Mārupē, Mārupes novadā, LV-2167, nosūtot tos pa pastu vai iesniedzot klātienē. Iesniegumu iespējams atstāt arī pastkastē pie pašvaldības Centrālās administrācijas durvīm Daugavas ielā 29, Mārupē, vai pie administrācijas ēkas Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā. Elektroniski priekšlikumi iesniedzami ar elektronisko parakstu, iesūtot tos uz elektroniskā pasta adresi marupe@marupe.lv. Iesniegumā noteikti jānorāda iesniedzēja vārds, uzvārds un adrese, bet juridiskām personām jānorāda nosaukums, adrese un reģistrācijas numurs.

Jautājumu gadījumā vērsties Mārupes novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļā pie teritorijas plānotājas Svetlanas Burakas: svetlana.buraka@marupe.lv, tālr. nr. 67 511291, speciālistu konsultāciju laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 9.00 līdz 18.00. 

Valstī noteikto ierobežojumu Covid-19 vīrusa izplatības ierobežošanai dēļ lūgums izmantot tikai attālinātas saziņas iespējas.