Par iespējām saņemt nekustamā īpašuma nodokļa atlaides

05.12.2018.

Tāpat kā iepriekšējos gadus, 2019. gadā Mārupes iedzīvotājiem būs iespēja saņemt nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) atlaidi 50% apmērā par mājokli, kurā tā īpašnieks ir deklarējis savu dzīvesvietu. Šogad lemts arī par atvieglojumu piešķiršanu 1991.gada barikāžu dalībnieku statusu ieguvušām personām.

 

Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) atlaide 50% apmērā par mājokli tiek piešķirta, ja:

  • īpašniekam par mājokli nav NĪN parādu;
  • īpašnieks ir deklarējis savu dzīvesvietu mājoklī uz taksācijas gada 1.janvāri plkst.00.00
  • nav konstatēti būvniecības noteikumu pārkāpumi.

Šajā gadījumā nodokļa atvieglojums tiek piešķirts pēc pašvaldības iniciatīvas, negaidot nodokļu maksātāja iesniegumu.

Ja īpašnieks deklarē savu dzīvesvietu 1.janvārī vai vēlāk, bet mājoklī ir deklarēta kaut viena persona, NĪN aprēķina vispārējā kārtībā –  piemērojot procentu likmi  0,2%, 0.4%, 0,6% apmērā atkarībā no būves kadastrālās vērtības.

Ja mājoklī (fiziskai vai juridiskai personai piederošā īpašumā) uz taksācijas gada 1.janvāri plkst.00.00 nav deklarēta neviena persona, tiek piemērota NĪN likme 1,5% apmērā līdz nākošajam mēnesim, kad tajā tiek deklarēta kādas personas dzīvesvieta.

Saskaņā ar saistošajiem noteikumiem ar nekustamā īpašuma nodokli neapliek dzīvojamo māju palīgēkas, kas netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai (to daļas), ja palīgēkas platība pārsniedz 25 m2, izņemot garāžas.

NĪN par zemi tiek saglabāts likumā noteiktajā apmērā - 1,5% no kadastrālās vērtības.

NĪN atvieglojumu nepiešķir (vai piešķirto atvieglojumu atceļ) par būvi un zemi, ja normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā  konstatēti būvniecības noteikumu pārkāpumi. Piemēram, būve tiek izmantota pirms tās nodošanas ekspluatācijā, būves būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums - 8 gadi, nav spēkā esošas būvatļaujas u.c. Ja ir konstatēts būvniecības noteikumu pārkāpums, piemēro NĪN likmi 3% apmērā līdz nākošajam mēnesim, kad konstatētais pārkāpums ir novērsts. Šī NĪN likme tiek piemērota zemei vai būvei, kurai ir lielāka kadastrālā vērtība.

Tāpat kā iepriekš tiek saglabāti nodokļu atvieglojumi vairākām iedzīvotāju kategorijām – kopumā 21 atvieglojuma veids fiziskām un juridiskām personām, tai skaitā ģimenēm ar trīs vai vairāk bērniem, trūcīgām un maznodrošinātām personām (ģimenēm), vientuļajiem pensionāriem. 
Papildus jau esošajiem atvieglojumu veidiem 2018.gada 28.novembra domes sēdē lemts par 90% NĪN atvieglojuma piešķiršanu arī 1991.gada barikāžu dalībnieku statusu ieguvušām personām, kas stāsies spēkā ar 2019.gada 1.janvāri.

Pieteikšanās NĪN atvieglojumu saņemšanai paliek nemainīga - Mārupes novada pašvaldībā līdz taksācijas gada 15.decembrim jāiesniedz rakstveida iesniegums, tam pievienojot dokumentu kopijas, kas apliecina atvieglojuma piešķiršanas pamatu.

Ar Mārupes novada Domes apstiprinātājiem saistošajiem noteikumiem varat iepazīties šeit