Mārupes pašvaldībā diskutē par kultūrizglītības attīstību novadā

21.01.2016.

20.janvārī Mārupes pašvaldības deputāti un darbinieki tikās ar Mārupes Mūzikas un mākslas skolas vadību, kā arī vecāku pārstāvjiem, lai apzinātu esošo situāciju mūzikas un mākslas interešu izglītības jomā un diskutētu par kultūrvides un Mārupes un Mūzikas skolas attīstību novadā.

Pēc esošās situācijas apzināšanas un pušu uzklausīšanas, darba grupas ietvaros tiks veidots Mārupes novada kultūrvides attīstības un tradīciju plāns, kurā tiks iekļauti gan ilgtermiņa mērķi, gan esošās situācijas problēmu risinājumi īstermiņā.

Sanāksmes ietvaros Mārupes Mūzikas un mākslas skolas vadība sniedza ieskatu patreizējā skolas darbībā un aktuālajos jautājumos.

Mārupes Mūzikas un mākslas skola ir vienīgā pašvaldības dibinātā un valsts akreditētā kultūrizglītības iestāde Mārupes novadā, kas nodrošina 15 licencētas izglītības programmas mūzikā un vienu mākslā, piedāvā specifisku interešu izglītību – mūzikas instrumentu spēles apguvi, kā arī sagatavo audzēkņus turpmākajām mācībām mūzikas un mākslas izglītības programmās. Skola tika izveidota pirms 15 gadiem, pielāgojot telpas mūzikas un mākslas skolas vajadzībām.

Saskaņā ar 2015.gada 1.novembra datiem skolā reģistrēti 430 audzēkņi, strādā 39 pedagogi un 7 tehniskie darbinieki. Skolai pašreiz ir labi konkurētspējas radītāji, tomēr tās kvalitāte tiek apdraudēta, jo telpu lielās noslodzes dēļ ir problemātiska pārbaudījumu norise, kā arī sagatavošanās pārbaudījumiem kopumā.

Mācību process pašlaik notiek 7 vietās, kas Mārupes Mūzikas un mākslas skolas vadības ieskatā ir apgrūtinoši, tomēr pēc vecāku pārstāvju paustā viedokļa nodrošina adekvātāku interešu izglītības pieejamību ciemos.

Skolas padomes pārstāvji bija veikuši aptauju par mūzikas un mākslas profesionālās interešu izglītības kvalitāti un pieejamību novadā. Aptaujas rezultāti tikšanās laikā tika prezentēti klātesošajiem. Galvenie secinājumi rāda, ka vecākiem un bērniem ir vēlme un nepieciešamība pilnveidoties mūzikas un mākslas jomā. Vecāku skatījumā nepieciešama lielāka resursu novirze tieši kultūrvides pilnveidei. Nepieciešamas jaunas, mūsdienīgākas un kultūrizglītību veicinošas telpas, kā arī papildu piedāvājuma klāsts interešu izglītības iespējām ne tikai bērniem, bet arī pieaugušajiem.

Pašvaldības pārstāvji sanāksmes ietvaros uzsvēra, ka, izvērtējot kultūrizglītības attīstību novadā, nepieciešams ņemt vērā pašvaldībai pieejamos finanšu līdzekļus. Šogad Mārupes pašvaldības maksājums finanšu izlīdzināšanas fondā jau sasniedz 4,7 miljonus, tāpat vēl joprojām kā Pierīgas pašvaldībai Mārupei ir ierobežoti ES fondu finanšu līdzekļi dažādu investīciju projektu realizēšanai. Turklāt, Mārupes novada straujā iedzīvotāju skaita pieauguma dēļ prioritāri tiek risināti jautājumi, kas skar vispārējās obligātās izglītības nodrošināšanu novadā. Lielākā daļa budžeta līdzekļu tiek novirzīti tieši vispārējai obligātajai izglītībai un izglītības infrastruktūras nodrošināšanai. Kā īstermiņa risinājums Mārupes Mūzikas un mākslas skolas telpu noslodzes jautājuma risināšanai tiks apsvērta iespēja izmantot SIA “Sabiedrība Mārupe” biroja ēkas telpas, kurās pašreiz mācās Jaunmārupes pamatskolas audzēkņi, un ir noslēgts telpu nomas līgums uz 10 gadiem. Ilgtermiņā būtu jāvērtē iespējas par jaunas Mārupes Mūzikas un mākslas skolas būvniecību. Tādēļ šogad paredzēts veikt pētījumu par Mārupes Mūzikas un mākslas skolas attīstības vīziju ilgtermiņā.