Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu īpašumā “Pabērzi”, Mārupē

16.06.2022.

Mārupes novada pašvaldības (turpmāk – MNP) dome 25.05.2022. pieņēmusi lēmumu Nr.14 (prot. Nr.10) “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma “Pabērzi” (kadastra Nr.80760071316) Mārupē, Mārupes pagastā,  Mārupes novadā, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80760073555”.

Detālplānojuma (turpmāk – DP) teritorija:  nekustamā īpašuma “Pabērzi” zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 80760073555, platība 1,5246 ha, atrodas ciema teritorijā, funkcionālajā zonā Savrupmāju apbūves teritorija (DzS), kur minimālā zemes vienības platība ir 0,1200 ha. DP izstrādes mērķis: sadalīt apbūves gabalos, paredzot piekļuvi pa ielu, veidojot savienojumu ar pašvaldības ceļu - Lapiņu dambi. DP izstrādes ierosinātājs: īpašnieks – juridiska persona.

Ar lēmumu un darba uzdevumu var iepazīties  MNP tīmekļa vietnes www.marupe.lv sadaļā Pašvaldība/Attīstība un plānošana/Detālplānojumi/Detālplānojumi izstrādes stadijā  un ģeoportāla www.geolatvija.lv   sadaļā Teritorijas attīstības plānošana (saite:  https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_23988 ).

det

 

Rakstiskus ierosinājumus var iesniegt līdz 20.07.2022. pa pastu vai klātienē: Daugavas ielā 29, Mārupē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā, LV-2167; ar elektronisko parakstu, sūtot uz e-pasta adresi: marupe@marupe.lv ; ievietojot pastkastē pie pašvaldības administrācijas ēkām: Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, un Daugavas ielā 29, Mārupē, Mārupes pagastā. Iesniegumā fiziskām personām jānorāda vārds, uzvārds un adrese, juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese.

Kontaktpersona: MNP Attīstības un plānošanas nodaļas Teritorijas plānotāja Anda Sprūde (tālr. nr. 67149862, e-pasta adrese: anda.sprude@marupe.lv. Lūgums sazināties speciālistu konsultāciju laikā pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 9.00 līdz 18.00.