Par īpašuma Kantora iela 138 Mārupē detālplānojuma darba uzdevuma termiņa pagarinājumu

21.08.2023.

Mārupes novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) dome 26.07.2023. pieņēmusi lēmumu Nr. 63 (prot. Nr. 14) “Par nekustamā īpašuma Kantora iela 138 Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. 80760030373) detālplānojuma darba uzdevuma termiņa pagarinājumu”. Detālplānojuma izstrādes darba uzdevuma derīguma termiņš pagarināts līdz 2024. gada 27. jūlijam.

Ar pieņemto lēmumu var iepazīties https://www.marupe.lv/lv/marupes-novada-pasvaldiba/attistiba-un-planosana/detalplanojumi un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā Teritorijas attīstības plānošana, saite uz dokumentu:  https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_21131.