Pakalpojumi

Izziņas izsniegšana par pienākuma vērtību

Pakalpojuma saņemšanas kārtība

1. Persona ierodas Klientu apkalpošanas centrā, aizpilda iesniegumu un iesniedz Klientu apkalpošanas darbiniekam, kurš iesniegumu reģistrē.
2. Persona iesniegumam pievieno nepieciešamos dokumentus, kas nepieciešami pakalpojuma saņemšanai un paskaidro situāciju.
3. Persona iemaksā nodevu par izziņas sagatavošanu.
No nodevas ir atbrīvojami vientuļie pensionāri, daudzbērnu ģimenes, politiski represētās personas, personas, kurām ar Mārupes novada Sociālā dienesta lēmumu piešķirts trūcīgās vai maznodrošinātās personas (ģimenes) statuss, pirmās un otrās grupas invalīdi, skolnieki, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Mārupes novada administratīvajā teritorijā. 
4. Persona saņem izziņu normatīvajos aktos noteiktajā termiņā un kārtībā, ierodoties klātienē Klientu apkalpošanas centrā.

Palpojuma pieprasīšanas veids:
Klātiene         

Pakalpojuma saņemšanas veids:
Klātiene

Pakalpojuma apraksts

Pakalpojums nodrošina izziņas izsniegšanu, lai noslēgtu uztura līgumu.

 

 

Normatīvie akti, kas regulē pakalpojuma sniegšanu

1.Saskaņā ar Ministru kabineta 2009. gada 27. oktobra noteikumu Nr. 1250 „Noteikumi par valsts nodevu par īpašuma tiesību un ķīlas tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā” 10. punktu - ja nekustamo īpašumu atsavina pret pienākumiem (uztura līgums), tad pienākuma vērtību nosaka pašvaldība.

2.Pamatojoties uz Zemesgrāmatu likuma 61. panta pirmās daļas 4. punktu, iesniedzot zemesgrāmatu nodaļā nostiprinājuma lūgumu, tam jāpievieno pierādījumi par nodevu samaksu. Gadījumā, ja īpašuma atsavināšana notikusi uz uztura līguma pamata, nostiprinājuma lūgumam jāpievieno pašvaldības izdota izziņa par iztikas minimumu vienam iedzīvotājam, kas ir par pamatu valsts nodevas aprēķināšanai īpašuma atsavināšanai uz uztura līguma pamata.

3.Mārupes novada Domes 2016.gada 10.augusta lēmums Nr. 16, prot.Nr.8” Par pienākuma vērtības noteikšanu”.

4. Mārupes novada domes 2010.gada 21.jūnija saistošie noteikumi Nr.16 “Par nodevu pašvaldības oficiālo dokumentu saņemšanai”

Kontaktinformācija un pakalpojuma saņemšanas vieta

Mārupes novada domes
Klientu apkalpošanas centrs

Daugavas iela 29, Mārupe
Mārupes novads, LV-2167
Tālr. 67934695

Pirmdienās, ceturtdienās: 9.00-18.00
Otrdienās, trešdienās: 9.00-17.00
Piektdienās: 9.00-15.00

Termiņš
5 darba dienas
Pakalpojuma maksa
Izziņa – 1,40 EUR
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

1. Personas iesniegums
2.Personu apliecinošus dokumentus (pase vai personas apliecība)