Pakalpojumi

Atbalsts profesionālās ievirzes izglītības ieguvei

Pakalpojuma saņemšanas kārtība

Lai saņemtu pašvaldības līdzfinansējumu, izglītojamā likumiskais pārstāvis ne biežāk kā divas reizes kalendāra gadā (par periodu no 1. janvāra līdz 31. maijam un no 1. jūnija līdz  31. decembrim) iesniedz Mārupes novada pašvaldībā iesniegumu, kurā norāda:
•    izglītojamā vārdu, uzvārdu, personas kodu;
•    profesionālās ievirzes izglītības iestādi un akreditētu programmu, kuru izglītojamais apgūst;
•    norēķinu kontu uz kuru veicama pašvaldības līdzfinansējuma izmaksa. 

 

Pakalpojuma pieprasīšanas veids:

E-adrese  (t.sk. elektr. parakst.)
E-pasts (t.sk. elektr. parakst.)
Pasts (t.sk. kurjers, ierakstīta vēstule) 
Klātienē

Pakalpojuma apraksts

Mārupes novada pašvaldības dome noteikusi samaksas kārtību Mārupes novada pašvaldības izglītības iestāžu profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmu īstenošanā.

Normatīvie akti, kas regulē pakalpojuma sniegšanu

Mārupes novada pašvaldības  saistošie noteikumi 2023. gada 26. jūlija Nr. 28/2023 “Kārtība, kādā Mārupes novada pašvaldība līdzfinansē citu pašvaldību dibināto izglītības iestāžu profesionālās ievirzes izglītības akreditētu programmu apguvi”

Veidlapas
Kontaktinformācija un pakalpojuma saņemšanas vieta

Konsultācijas:

Mārupes novada Izglītības, kultūras un sporta pārvalde,

Konrādu iela 5, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167

Tālr. 67687144, 22078432

E-pasts:

 izglitibas.parvalde@marupe.lv

agris.starts@marupe.lv

 

Dokumentu iesniegšana:

Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167

marupe@marupe.lv

 

 

Termiņš
30 dienas
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Iesniegums kuram  pievieno:
•    izglītības iestādes izrakstītus rēķinus 
o    Ja viens izglītojamais vienā izglītības iestādē apgūst vairākas profesionālās ievirzes akreditētas izglītības programmas, izglītības iestādes rēķinā jānorāda likumiskā pārstāvja līdzfinansējuma apmērs par katru akreditēto izglītības programmu atsevišķi.
o    Ja likumiskais pārstāvis līdzfinansējumu maksā par vairākiem izglītojamiem, izglītības iestādes rēķinā jānorāda līdzfinansējuma apmērs par katru izglītojamo atsevišķi
•    maksājumu apliecinošus dokumentus 
•    dokumentus, kas apliecina pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas tiesisko pamatojumu (invaliditātes apliecība, 3+ ģimenes karte u.c.)