Decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašniekiem

22.11.2023.

Lai mazinātu apkārtējās vides un lokālo ūdens ņemšanas vietu piesārņojuma risku, ko rada vidē nonākuši notekūdeņi no decentralizētajām kanalizācijas sistēmām, nepieciešama to atbilstoša apsaimniekošana.

Apsaimniekošanas prasības decentralizētajām kanalizācijas sistēmām nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr. 384 (stājās spēkā 01.07.2017.)*. Šie noteikumi nosaka, ka krājtvertnēm ir jābūt hermētiskām un tās jāizved tik bieži, lai neattīrīti notekūdeņi nenonāktu apkārtējā vidē. Arī septiķu tvertnēm ir jābūt hermētiskām un nosēdumi no tām ir jāizved ne retāk par vienu reizi gadā. Septiķis uzskatāms par sistēmu, ja nostādinātie notekūdeņi tālāk aizplūst uz funkcionējošu infiltrācijas lauku. Īpašniekiem, kuru īpašumā uzstādītas bioloģiskās attīrīšanas iekārtas, vismaz vienu reizi gadā jāveic iekārtu apkope. Šī gada augustā Mārupes novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) ir uzsākusi decentralizēto kanalizācijas sistēmu pārbaudes. Diemžēl pārbaudēs nākas konstatēt, ka lielākā daļa sistēmu ir apsaimniekošanas un vides aizsardzības prasībām neatbilstošas un liels apjoms neattīrītu notekūdeņu tiešā veidā nonāk apkārtējā vidē. Neatbilstošu sistēmu īpašniekiem Ministru kabineta noteikumi Nr. 384 nosaka pienākumu pieslēgties centralizētajiem kanalizācijas tīkliem līdz 2023. gada 31. decembrim, ja attiecīgajam nekustamajam īpašumam piegulošās ielas vai ceļa robežās ir ierīkota centralizētā kanalizācijas sistēma. Ja šādas iespējas nav, tad neatbilstības gadījumā jāveic esošās sistēmas trūkumu novēršanas vai pārbūves darbi.

 

Centralizēto ūdensapgādes/kanalizācijas tīklu pieslēguma izbūvei Pašvaldība kā atbalsta mehānismu jau kopš 2016. gada sniedz līdzfinansējumu.

Šogad līdz 1. novembrim 117 mājsaimniecības ir izmantojušas Pašvaldības līdzfinansējumu pieslēguma izbūvei centralizētajai ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmai. Vēl līdz gada beigām ir iespēja saņemt līdzfinansējumu, vienam pieslēgumam saņemot atbalstu līdz 3000 eiro apmērā. Atbalstu piešķirs, kamēr būs pieejami budžetā šim mērķim paredzētie līdzekļi. Ar līdzfinansējuma piešķiršanas kārtību var iepazīties Pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 26/2022 “Par Mārupes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes sistēmai un centralizētai kanalizācijas sistēmai” vai Pašvaldības mājaslapas www.marupe.lv sadaļā Vide un infrastruktūra/ Atbalsts ūdenssaimniecības pieslēgumam. Lai pārliecinātos par iespēju pieslēgties centralizētajiem kanalizācijas tīkliem, var izmantot Pašvaldības ģeogrāfiskās informācijas sistēmas (ĢIS) karti, kas pieejama: www.marupe.lv/lidzfinansejums, vai konsultēties, zvanot uz tālruņa numuru: 67149875 vai rakstot uz e-pasta adresi: atbalsts@marupe.lv. Atgādinām arī, ka decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašniekam sava sistēma ir jāreģistrē Pašvaldībā, aizpildot vienota parauga veidlapu (informāciju varat precizēt, zvanot uz tālruņa numuru: 27827535). * MK noteikumi Nr. 384 “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu” Attīstības un plānošanas pārvalde