Mārupes novads

Saistošo noteikumu projekti

Atbilstoši likuma "Par pašvaldībām" 43.1 pantā noteiktajam 2022. gada 26. janvāra domes sēdei iesniegti šādi saistošo noteikumu PROJEKTI:

Saistošie noteikumi Nr. 1/2022 „Lokālplānojuma, ar kuru  groza teritorijas plānojumu nekustamā īpašuma “Vecumnieki” Mārupes pagastā, Mārupes novadā (kadastra Nr.80760060006) teritorijā, Grafiskā daļa un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”

Saistošie noteikumi Nr. 2/2022  “Par Babītes novada domes 23.09.2009. saistošo noteikumu Nr.100 „Par detālplānojuma nekustamajam īpašuma “Vecvagari”, kadastra Nr.8088 001 0021, apstiprināšanu” atzīšanu par spēku zaudējušiem”

Saistošie noteikumi Nr. 3/2022 “Par Mārupes novada pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanas kārtību”  

Lēmums Nr. 45 "Par grozījumu Mārupes novada pašvaldības domes 2021. gada 29.septembra saistošajos noteikumos Nr.12/2021 “Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni un sociālās palīdzības pabalstiem Mārupes novadā”"

Lēmums Nr. 62 "Par saistošo noteikumu Nr. 26/2021  “Par nekustamo īpašumu uzturēšanu un sabiedrisko kārtību Mārupes novadā” apstiprināšanu"

 

 

 

 

Atbilstoši likuma "Par pašvaldībām" 43.1 pantā noteiktajam 2021. gada 22. decembra domes sēdei iesniegti šādi saistošo noteikumu PROJEKTI:

  • Saistošie noteikumi Nr. 37 "Par  atbalstu sporta un veselīga dzīvesveida veicināšanai Mārupes novadā"
  • Saistošie noteikumi Nr. 38 “Grozījumi Mārupes novada pašvaldības 2021. gada 28. jūlija saistošajos noteikumos Nr.6/2021 „Par Mārupes novada pašvaldības 2021. gada apvienotā budžeta apstiprināšanu””

Saistošo noteikumu projekti apkopotā veidā aplūkojami ŠEIT.

 

 

Atbilstoši likuma "Par pašvaldībām" 43.1 pantā noteiktajam 2021. gada 24. novembra domes sēdei iesniegti šādi saistošo noteikumu PROJEKTI:

 

Saistošie noteikumi Nr. 28 "Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Mārupes novadā"

 

Spēkā esošie saistošie noteikumi 

Domes sēdes

Informācija sadaļā atjaunota 24.01.2022.